همایش منطقه ای پژوهش در فناوری برق

همایش منطقه ای پژوهش در فناوری برق

 

محورهاي كنفرانس:قدرت
الكترونيك
مخابرات
كنترل
مهندسي پزشكي
كامپيوتر

 

نظرات