سومین کنفرانس نیروگاههای برق

سومین کنفرانس نیروگاههای برق

اهداف كنفرانس
جهت بالا بردن دانش فني مهندسين و بموازات آن ايجاد هم انديشي درجهت پيشبرد اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و به منظور استقلال صنعت نيروگاهي كشور اهداف كنفرانس به قرارزير تعيين گرديد.

1- معرفي و بيان طرح هاي نيروگاهي كشور (هسته اي ، بخار، توربين گازي وانرژي هاي نو و ... )
2- تعيين جايگاه نيروگاه هاي مختلف درمجموعه توان توليدي برق كشور
3-معرفي و بيان آخرين تجربيات و دانش روزدر زمينه تكنولوژي نيروگاه ها.
4- ارتقاء سطح علمي و فني كارشناسان نيروگاهي
5- ايجاد ارتباط با دانشگاه ها ، مراكز علمي و تحقيقاتي داخل و خارج از كشور

محور هاي اصلي كنفرانس
1-روش هاي تامين منابع مالي ساخت نيروگاهي (سرمايه گذاري داخلي و خارجي از جمله روش Boo ، خصوصي سازي)
2- بهره برداري (مديريت بهره وري بهينه ، تعمير و نگهداري ، استانداردها ، ارتقاء سيستم هاي سازماني شركت هاي بهره برداري اعم از خصوصي و دولتي و....)
3- تجهيزات (طراحي ، ساخت ، نصب و راه اندازي ، مديريت فن آوري، شناسايي توانايي هاي ساخت داخل و... )
4- مديريت پروژه (زمان ، هزينه ، كيفيت ، نقاط قوت ، نقاط قابل بهبود مستند سازي و...)
5- محيط زيست (ارزيابي اثرات و... )
6- جايگاه نيروگاه هاي مختلف در مديريت منابع كشور(نيروگاه هاي هسته اي ، بخار و توربين گاز و ...)
7- تبيين روش ها ي كلان اجرايي پروژه ها و تعيين نقش عوامل مختلف (كارفرمايي،مشاور،پيمانكارو...)


موضوعات اصلي كنفرانس
1- سوخت و احتراق
2- ديگ هاي بخار
3- مبدل ها و سيستم هاي خنك كننده
4- توربين، ماشين هاي الكتريكي و تجهيزات كمكي آن
5- شيمي مواد
6- كنترل، حفاظت و اتوماسيون
7- ايمني، بهداشت و محيط زيست
8- اصلاح الگوي مصرف
9- فن آوري اطلاعات، ارتباطات و مخابرات
10- بهره برداري و نگهداري تجهيزات نيروگاهي
11- خصوصي سازي و برون سپاري
12- تجهيزات و سازه هاي نيروگاهي
13- قابليت اطمينان و آمادگي
14- انرژيهاي تجديدپذير و توليدات پراكنده
15- تست هاي عملكردي - كدها و استانداردها
16- سيستم هاي مديريت و مطالعات اقتصادي - اجتماعي

نظرات