یازدهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

یازدهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

زمينه هاي تخصصي همايش

•‌لايه هاي نازك و فيزيك سطح
•تريبولوژي و سايش
•آبكاري الكتريكي و الكترولس
•نيتراسيون پلاسمايي
•فناوري نانو در مهندسي سطح و آبكاري
•جنبه هاي زيست محيطي در مهندسي سطح و آبكاري
•پاشش حرارتي قوسي، پلاسمايي و HVOF
•توسعه اقتصادي و صنعتي مهندسي سطح و آبكاري
•رسوب فيزيكي و شيميايي بخار(PVD,CVD)
•پيشرفت هاي اخير در مهندسي سطح و آبكاري
•ايمني و بهداشت در صنايع آبكاري
•كنترل كيفيت در مهندسي سطح و آبكاري

نظرات