اولین همایش منطقه ای مهندسی برق

اولین همایش منطقه ای مهندسی برق

اولين همايش منطقه اي مهندسي برق

محور هاي همايش:

قدرت:
كاهش تلفات و اصلاح ضريب قدرت بارها
مديريت مصرف و كاهش پيك
توليد پراكنده
روش هاي نوين در توليد انرژي الكتريكي
قابليت اطمينان
كيفيت برق
حفاظت
مهندسي فشارقوي
ماشين هاي الكتريكي
الكترونيك قدرت
و ساير
كنترل:
اتوماسيون و ابزار دقيق
سيستم هاي كنترل غيرخطي
شبكه هاي عصبي و سيستم هاي فازي
كنترل تطبيقي
كنترل مقاوم
كنترل بهينه
كنترل چند متغييره
مكاترونيك
و ساير
مخابرات:
شبكه هاي مخابراتي باند گسترده
مخابرات داده
مخابرات نوري
مخابرات ماهواره اي
پردازش صوت و تصوير
انتشار امواج
تئوري وآناليز آنتن
فناوري وطراحي آنتن
و.ساير
الكترونيك:
ابر رسانا
كاربرد نانو تكنولوژي در الكترونيك
قطعات ميكروالكترونيكي
مدارهاي مجتمع آنالوگ
مدارهاي مجتمع و سيستم هاي ديجيتال
مدارهاي مجتمع فركانس راديويي
الكترونيك ديجيتال
و ساير

نظرات