سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

سومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي

محورهاي همايش:

الف - مطالعات و طراحي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي
    ۱. نگرش‌هاي نوين در روش‌ها، معيارها و عوامل موثر بر مطالعه و طراحي
    ۲. جايگاه و اهميت مزارع آزمايشي در طراحي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي
    ۳. نقش و اولويت زهكشي درد توسعه پايدار
    ۴. بررسي و ارزيابي انواع پوشش‌ها در زهكشي زيرزميني
    ۵. آبشويي اراضي و اصلاح خاك‌ها
    ۶. مطالعات رسوب، ژئوتكنيك و سازه‌هاي هيدروليكي در شبكه‌هاي آبياري و زهكشي
 ب - مسائل و مشكلات اجرايي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي
    ۱. بهره‌گيري از تجارب ملي و بين‌المللي ساخت شبكه‌ها
    ۲. نقش مشاركت مردمي و بخش خصوصي در اجراي شبكه‌ها
    ۳. ساده‌سازي و اجراي شبكه‌ها
    ۴. ماشين‌ها، تكنولوژي و بهره‌گيري از روش‌هاي نوين اجرايي
 ج - مديريت و بهره‌برداري از شبكه‌هاي آبياري و زهكشي
    ۱. شيوه‌هاي ارتقاء مديريت بهره‌برداري از شبكه‌ها
    ۲. ارزيابي عملكرد سامانه‌هاي اجرا شده
    ۳. نقش تشكل‌هاي بهره‌بردار در نگهداري از شبكه‌ها
    ۴. انتقال مديريت آبياري به بهره‌برداران
 د - ارتقاء بهره‌وري مصرف آب در شبكه‌هاي آبياري
    ۱. نقش روش‌هاي آبياري تحت فشار در بهره‌وري مصرف آب
    ۲. روش‌هاي كم‌آبياري و نقش آنها در بهره‌وري مصرف آب
    ۳. بازنگري در برآورد نياز آبي
    ۴. روابط آب، خاك و گياه
    ۵. اندازه‌گيري، توزيع و تحويل حجمي آب
    ۶. مديريت مصرف بهينه‌ي آب در شبكه‌ها
 ه - ارزيابي زيست محيطي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي
    ۱. ارزيابي زيست محيطي شبكه‌هاي آبياري زهكشي
    ۲. روش‌هاي پالايش زه‌آب و استفاده‌ي مجدد از آن
    ۳. بررسي و ارزيابي مدل‌هاي پيش‌بيني كيفيت زه‌آب
    ۴. جايگاه زهكشي كنترل شده و زهكش زيستي در مديريت جامع و پايدار منابع آب
    ۵. مديريت كنترل و دفع زه‌آب‌ها
 و - مباحث نوين در شبكه‌هاي آبياري و زهكشي
    ۱. اتوماسيون در مديريت و بهره‌برداري از شبكه‌ها
    ۲. نرم‌افزارها و مدل‌هاي مختلف شبيه‌سازي در مديريت شبكه‌ها
    ۳. كاربرد RS و GIS در آبياري و زهكشي
    ۴. مهندسي ارزش
    ۵. تغيير اقليم و تاثير آن در مديريت شبكه‌ها

نظرات