چهارمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

چهارمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

محورهاي كنفرانس

محور 1: فرماندهي و كنترل براي مديريت يكپارچه ايران (C4I for Integrated Management of Iran)
مديريت زير ساخت هاي مخابراتي
مديريت جامع شبكه انرژي
مديريت جامع شبكه حمل و نقل
مديريت امداد و نجات و بحران
مديريت امنيتي و انتظامي
مديريت بهداشت كشور
مديريت شبكه بانكي
مديريت آمار و اطلاعات كشور
پدافند غير عامل

محور 2: توسعه علوم و فناوري‌هاي C4I (C4I Science & Technology Development)
مباني نظري(بنيادي و كاربردي) در نظام فرماندهي و كنترل
تجزيه و تحليل و مقايسه معمارهاي مختلف C4I
استانداردهاي سامانه هاي فرماندهي و كنترل
مديريت سامانه هاي فرماندهي و كنترل
آسيب‌پذيري در سامانه‌هاي فرماندهي و كنترل وچگونگي مقابله با‌ آنها
فرماندهي و كنترل در جنگ هاي نامتقارن

محور 3: فناوري اطلاعات و كاربرد آن در C4I (Information Technology & Applications for C4I )
داده كاوي و امنيت سيستم‌ها
سيستم‌هاي اطلاعات مديريت و تصميم يار
بانك‌هاي اطلاعاتي و سيستمهاي بلادرنگ
مديريت و پردازش اطلاعات

محور 4: شبيه سازي سامانه‌هاي فرماندهي و كنترل (C4I System Simulation)
شبيه سازي سناريوها
شبيه‌سازي شبكه و عامل هوشمند
شبيه سازي بحران

محور 5: جمع‌آوري و تركيب داده‌هاي حسگرها در سامانه‌هاي فرماندهي و كنترل (Sensor & Data Collection for C4I )
ادغام داده هاي جمع آوري شده از منابع متعدد
شبكه حسگرها و رادارها
سيستم‌هاي ناوبري
پوشش يكپارچه هوا و فضاي كشور

محور 6: زير ساخت‌هاي ارتباطي فرماندهي و كنترل (C4I Communications Infrastructure)
شبكه‌هاي مخابراتي مبتني برIP در فرماندهي و كنترل با تاكيد برNGN
شبكه هاي WSN , Ad Hoc , VPNبراي كاربرد در فرماندهي وكنترل
شبكه هاي مبتني بر ميكرو ماهواره و پهباد و نظاير آن براي كاربرد در فرماندهي و كنترل
امنيت زيرساخت هاي ارتباطي C4I

نظرات