پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

معرفي كنفرانس ساليانه مديريت استراتژيك
كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك كه به صورت ساليانه برگزار مي گردد، بزرگترين تجمع اساتيد، پژوهشگران، مديران در حوزه مديريت استراتژيك در ايران و منطقه است. برگزاري كنفرانس بين‌المللي مديريت استراتژيك در چهار سال گذشته فرصتي را فراهم آورد تا در مجموع بيش از 2800 تن از مديران، اساتيد، صاحبنظران وپينجمين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك كارشناسان مديريت كشور از نزديك در جريان نتايج تحقيقات و دستاوردهاي يكديگر و اساتيدي از خارج از كشور قرار گيرند. علاوه بر ارائه آخرين مباحث تحقيقاتي و نظري، هدف از برگزاري كنفرانس مديريت استراتژيك افزايش آگاهي، بينش و كسب مهارتهاي لازم در زمينه هاي تفكر استراتژيك، برنامه ريزي استراتژيك، رهبري و تغيير استراتژيك و همچنين نوآوري هاي استراتژيك در ميان مديران ارشد سازمانها و همچنين كارشناسان و متخصصان برنامه ريزي استراتژيك در سازمان هاي دولتي، غير انتفاعي، عمومي و خصوصي است.
با ارائه مقالات وسخنراني هاي اساتيد معتبر داخلي وبين المللي، كنفرانس مديريت استراتژيك يك پلتفرم هم افزا براي تسهيم تحقيقات و تجارب در كليه حوزه هاي مرتبط با مديريت استراتژيك است. تاكنون چهار دوره از اين كنفرانس برگزار شده است و امسال نيز در تاريخ 19 و 20 دي ماه پنجمين دوره آن برگزار خواهد شد.

هدف كنفرانس:
هدف از طراحي و پيشبرد كنفرانس‌ بين المللي مديريت استراتژيك به عنوان يكي از ابزارهاي كارآمد آموزش و توسعه عبارت است از:
•     آشنايي با مفاهيم نوين علمي و كاربردي كه همواره مهمترين حوزه هاي مديريت استراتژيك مي باشند. اين مفاهيم هر ساله در قالب پنل هاي ثابت كنفرانس مديريت استراتژيك مورد بررسي قرار مي گيرند. پنل هاي تخصصي و ثابت كنفرانس مديريت استراتژيك عبارتند از:  1- تفكر استراتژيك و مديريت استراتژيك  تغيير 2- دانش، نوآوري و كارآفريني 3- محيط شناسي و آينده نگري 4- هوشمندي رقابتي 5- استراتژي در سطح سازمان و كسب وكار 6- پياده سازي، بسترسازي و اجراي استراتژي 7- مديريت عمليات     
•    ارائه كارگروه اختصاصي و ويژه كنفرانس كه متاثر از شرايط روز كسب و كار و فضاي علمي جهاني است. در پنجمين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك، كارگروه اختصاصي كنفرانس عبارت است از : مديريت عملكرد كسب و كار
•    بررسي نمونه هاي موفق سازمان هاي ايراني در زمينه تدوين و اجراي برنامه هاي استراتژيك
•    برقراري ارتباط نزديك ميان مديران، اساتيد، صاحبنظران و كارشناسان مديريت

محورها و كارگروه هاي كنفرانس
در كنفرانس مديريت استراتژيك هرسال يك كارگروه اختصاصي تعريف مي گردد كه عموما متاثر از شرايط روز و فضاي علمي جهاني است و ويژه آن سال مي باشد و ديگري مجموعه اي از كارگروه هاي ثابت وجود دارد كه از اولين دوره كنفرانس ثابت بوده و استمرار خواهد داشت.
پنجمين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك از ارائه دهندگان مقالات انتظار دارد تا مقاله هاي خود را درغالب يكي از  دو كارگروه اختصاصي يا كارگروه ثابت ارائه دهند.

1- محورهاي علمي و كارگروه اختصاصي پنجمين كنفرانس: مديريت عملكرد كسب و كار

به طور كلي مديريت عملكرد كسب و كار (BPM) عبارتست از مجموعه اي از فرآيندهاي تحليلي و مديريتي كه عملكرد سازمان را در راستاي اهداف استراتژيك از پيش تعيين شده در مسير صحيح هدايت مي كنند. از ميان فرايندهايي كه نقشي اساسي در مديريت عملكرد ايفا مي كنند مي توان به برنامه ريزي مالي، برنامه ريزي عملياتي، مدل سازي كسب و كار، و تحليل و پايش شاخص هاي كليدي عملكرد اشاره كرد كه تمامي اين فرايندها به استراتژي كلان شركت متصل هستند. دامنه گسترده اي از متدلوژي ها را مي توان براي اجراي BPM اتخاذ نمود. بنا به چهارچوب مديريتي و اهداف كلاني كه سازمان دنبال مي كند مي توان از استراتژي شش سيگما، كارت امتيازي متوازن، هزينه يابي مبتني بر فعاليت، ارزش افزوده اقتصادي، تئوري محدوديت ها و ... به عنوان متدلوژي اجراي مديريت عملكرد كسب و كار بهره گرفت، كه بر اساس تحقيقات انجام شده كارت امتيازي متوازن رايج ترين متدلوژي اجراي BPM شناخته شده است.
شاخص ها و اقدامات سنتي مديريت عملكرد بر بهينه سازي فعاليت هاي داخلي كسب و كار تمركز دارند و هدف نهايي آن ها افزايش حقوق صاحبان سهام است. اين در حالي است كه در دنياي امروز، رويكرد سنتي ديگر جوابگوي نيازهاي در حال تغيير سازمان ها نبوده و تضميني براي موفقيت آن ها به حساب نمي آيد. در حقيقت چالشي كه در ارتباط با مديريت عملكرد كسب و كار با آن مواجه هستيم اين است كه فاصله بين مدل هاي نوين كسب و كار و نحوه مديريت و اجراي اين مدل ها روز به روز در حال افزايش است. در بسياري از صنايع، مشتريان به راحتي به سيستم هايي كه سازمان از طريق آن ها كسب و كار خود را مديريت مي كند دسترسي دارند. در عين حال بسياري از سازمان ها در حال برونسپاري فعاليت هاي خود هستند، فعاليت هايي از قبيل حسابداري، لجستيك، و حتي برنامه هاي تحقيق و توسعه. برخي از سازمان ها براي كاهش هزينه ها دست به برونسپاري مي زنند و برخي ديگر نيز براي راهيابي به بازارها و اقيانوس هاي جديد رقابتي. مديريت عملكرد در دنياي رقابتي امروز بسيار حائز اهميت است و اتخاذ رويكردهاي مناسب يا نامناسب به راحتي مي تواند سرنوشت سازمان را به سوي موفقيت و يا شكست رقم بزند.
سه محور و موضوع اساسي وجود دارد كه ارائه دهندگان مقالات در كارگروه اختصاصي پنجمين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك بايستي مدنظر قرار دهند:

اولين محور عباتست از:
شبكه عملكرد سازماني (رويكردي نوين به مديريت كسب و كار). روابطي كه در ميان سازمان ها جاري هستند همگي از يك درجه اهميت برخوردار نمي باشند. برخي از آن ها ارزش افزوده براي سازمان به ارمغان مي آورند و نيازمند ملاحظات ويژه مديريتي هستند چون از شايستگي هاي اصلي سازمان حمايت كرده و يا از طريق خلق ارزش مشترك بواسطه محصولات و خدمات به خلق نوآوري هاي عمده منجر مي شوند. در شبكه عملكرد سازماني روابط به سه گروه تقسيم بندي مي شوند: روابط معاملاتي (transactional relationships)، روابطي كه به ايجاد ارزش افزوده منتهي ميشوند، و روابطي كه به خلق ارزش مشترك (joint-value relationships) منتهي گردند. تمامي ذينفعان در يك شبكه عملكرد سازماني – اعم از شركاء، سهامداران، آژانس هاي دولتي، اتحاديه ها، مشتريان، و كاركنان – با يكديگر در ارتباط هستند. و مشاركت تمامي اين گروه ها براي موفقيت سازمان الزامي است. سازمان مي بايست عملكرد تمامي ذينفعان را به بهترين نحو مديريت كند تا بتواند در بلندمدت سودآوري خود را حفظ نمايد.

دومين محور عبارتست از:
هوشمندي كسب و كار و فريندهاي مديريت عملكرد. با وجود سطوح بالاي روابط ميان كسب و كارها در دنياي امروز، هوشمندي كسب و كار و فرايندهاي مديريت عملكرد در سازمان ها، همچنان ماهيت سلسله مراتبي خود را حفظ كرده اند. گزارش هاي مالي از سطوح پايين به بالا در جريان هستند و توزيع بودجه از بالا به پايين صورت مي گيرد. هدف عمده اي كه از بودجه ريزي (budgeting)، كارت امتيازي متوازن، و ارزش افزوده اقتصادي (به عنوان نمونه هايي از متدولوژي هاي مديريت عملكرد) دنبال مي كنيم به شدت بر تامين نيازهاي سهام داران متمركز است در حالي كه بهينه سازي نتايج حاصل از كسب و كار براي يك گروه خاص از ذينفعان لزوما موفقيت سازماني را براي تمامي گروه ها و افرادي كه در فرايند خلق ارزش مشاركت دارند تضمين نمي كند.

سومين محور عبارتست از:
زنجيره ارزش در سيستم هاي نوين مديريت عملكرد. زنجيره ارزش نوين كه بسياري از كسب و كارها در بازارهاي جديد به طور عملي از آن استفاده مي كنند با مدل سنتي تفاوت هاي اساسي بسياري دارد. مشتريان به طور موثر در اجراي فرايندها و فعاليت هاي سازماني مشاركت مي كنند. ديگر تفاوت چنداني ميان كاركنان صف و ستاد وجود ندارد. سيستم ها به طور يكپارچه و شفاف در معرض دسترسي مشتريان قرار دارند. در حقيقت كسب و كار امروزي، فرايندي مشترك ميان سازمان و مشتريان است به گونه اي كه دائما با يكديگر در تعامل و هستند و مشاركت دارند. 

2- محورهاي علمي و كارگروهاي ثابت كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك
كارگروه ها و محورهاي ذيل همواره مهمترين حوزه هاي مديريت استراتژيك مي باشند. بنابراين، ساختار و طرح دو روزه كنفرانس عمدتا متمركز بر پنل هاي زير است كه مقالات، سخنراني هاي كليدي و كارگاه هاي آموزشي دو روزه كنفرانس در چارچوب آن ها ارائه خواهد شد. پنل هاي ثابت عبارتند از:

تفكر استراتژيك
مديريت استراتژيك در سطح ملي
دانش، نوآوري و كارآفريني
استراتژي سازمان و كسب و كار
محيط شناسي و آينده پژوهي
پياده سازي و اجراي استراتژي
هوشمندي رقابتي
استراتژي و عمليات

نظرات