اولین همایش متخصصین برق و کامپیوتر

اولین همایش متخصصین برق و کامپیوتر

اهداف همايش
• بررسي راهكارهاي قابل اجرا و روش هاي بهينه سازي مصرف انرژي الكتريكي
• شناسايي راهكارهاي بهبود مديريت منابع انرژي الكتريكي در بخش هاي مختلف
• ارائه راهكارهاي كاهش اتلاف انرژي الكتريكي
• زمينه سازي براي معرفي فعاليت هاي پژوهشي، تحقيقي و تجربي در حوزه مديريت مصرف و انرژي
• بررسي جديدترين ديدگاه ها، روش ها و فن آوري راهبردي نوين، سنتي و بومي براي سازگاري با كمبود انرژي الكتريكي
• تبيين نقش كاربران عمومي و غير دولتي در بهينه سازي مصرف انرژي الكتريكي
• ارائه عملكرد سازمان ها در زمينه اصلاح الگوي مصرف انرژي الاولين همايش متخصصين برق و كامپيوتر كتريكي
• بررسي راهكارهاي توسعه بهينه سازي مصرف انرژي در ساخت ساختمان هاي جديد
• بررسي پياده سازي شبكه هاي نوين مخابراتي
• ارائه راهكار پياده سازي زير ساخت هاي تجارت الكترونيك
• ارتباط هر چه بيشتر صنعت و دانشگاه
• افزايش مشاركت هاي مردمي

محورهاي همايش
•راهكارهاي نوين كاهش تلفات
•مديريت مصرف انرژي
•توسعه صنعت برق با ديدگاه معماري شهري
•كاربرد الكترونيك و مخابرات در كنترل ترافيك شهري
•زير ساخت هاي تجارت الكترونيك
•نقش فناوري اطلاعات در توسعه صنعت اكوتوريسم
•راهكارهاي توسعه ساختمان هاي سبز با هدف بهينه سازي مصرف انرژي
•شبكه هاي نوين مخابراتي
•راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي در مناطق شهري،روستايي و صنعتي
•نقش ارتباطات و فناوري اطلاعات در مديريت بحران و حوادث غير متقربه
•نقش فناوري اطلاعات در توسعه و بهينه سازي صنعت

نظرات