اولین همایش ملی هیدرودینامیک کاربردی ایران

اولین همایش ملی هیدرودینامیک کاربردی ایران

محورهاي همايش:
ارزيابي تجربي و نظري نيروهاي وارد بر اجسام غوطه ور و مشتقات هيدروديناميكي
 كاويتاسيون طبيعي و هوادهي شده
تحليل تجربي و نظري كاويتاسون در پروانه ها و هيدروفويل ها

تحليل تجربي و نظري كاويتاسيون در مجاري بسته و تجهيزات هيدرومكانيكال سدها و شيرها

كاهش درگ به روش سوپركاويتاسيون هوادهي شده و طبيعي

 كاهش درگ به كمك تزريق گاز، ميكروحباب، ذرات جامد و تزريق مواد پليمري
 كاهش درگ به روش پوشش دهي مواد هيدروفوبيك، مواد هيدروفيليك و مواد فعال در سطح
 سيستم هاي رانش
سيستم هاي رانش شناورها
سيستم هاي رانش بدنه هاي زير سطحي
 

نظرات