دومین همایش ملی تحقیقات نوین در مهندسی شیمی

دومین همایش ملی تحقیقات نوین در مهندسی شیمی

دومين همايش ملي تحقيقات نوين در مهندسي شيمي

دومين همايش ملي تحقيقات نوين در مهندسي شيمي با هدف رشد و توسعه تحقيقات در دو بخش مقالات عادي و پوستري برگزار مي‌كنند. تأكيد كنفرانس بر جنبه هاي بنيادي، كاربردي، راهبردي، و توسعه‌اي است كه از سودمندي خاص در سطح كشور برخوردارند.از تمامي محققين،پژوهشگران، دانشگاهيان و كارشناسان در كليه سازمان ها،نهادهاي دولتي و صنايع دعوت مي‌شود تا با ارسال مقاله و شركت در كنفرانس با تبادل يافته‌هاي علمي، پژوهشي و كاربردي خود موجب هر چه غني‌تر و مفيدتر شدن كنفرانس در راستاي اهدافش باشند.

محورها و اهداف همايش:
x فرايند هاي جداسازي
x پديده هاي انتقال
x سينيتيك و طراحي رآكتور
x ترموديناميك
x كنترل فرايند ها
x مدلسازي و شبيه سازي
x نفت ،گاز و پتروشيمي
x مهندسي پليمر( صنايع پليمر و تكنولوژي علوم رنگ )
x محيط زيست
x بيوتكنولوژي
x مهندسي پزشكي
x نانوتكنولوژي
x انرژي ، احتراق و ايمني
x آموزش و اشتغال در مهندسي شيمي

نظرات