سالن کارگاه آموزشی مجموعه ورزشی تلاش

سالن کارگاه آموزشی مجموعه ورزشی تلاش در شهر تهران می باشد

امکانات کارگاه آموزشی:
1.تجهیزات کامل سیستم صوتی و تصویری
2. امکان ضبط صدا و فیلمبرداری
3.اینترنت
4.قابلیت برگزاری باتعداد ظرفیت از حداقل 10نفر تا 120 نفر
5. امکان برگزاری چند گارگاه یا کارگروه بصورت هم زمان در مجموعه
5.مجهز به سیستم کامل پخش جهت اجرا

نظرات