یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

اهداف: 
•تعامل و هم انديشي براي تبادل اطلاعات علمي بين پژوهشگران رشته هاي مختلف علوم زراعت و اصلاح نباتات.
•ارائه دستاوردهاي علمي و فني توسط پژوهشگران  عرصه هاي مرتبط با علوم زراعت و اصلاح نباتات.
•انعكاس نتايج پژوهش هاي انجام شده به بخش هاي اجرايي و بهره برداران كشاورزي، براي رفع موانع و مشكلات توليد پايدار محصولات زراعي.
•بحث و تبادل نظر پيرامون سياست‌هاي كلان بخش كشاورزي و ارائه  پيشنهادات سازنده ضاحبنظران به سياستگزارن و مجريان بخش كشاورزي. 

زمينه هاي تخصصي: 
- به نژادي
•ژنتيك و تنوع زيستي
•به نژادي گياهان زراعي
•زيست فناوري كشاورزي
 
- به زراعي
•توليدات گياهان زراعي
•فيزيولوژي گياهان زراعي
•اكولوژي گياهان زراعي
•فناوري بذر
•مديريت علف‌هاي هرز
•گياهان جديد و فراموش شده

نظرات