همایش ملی گیاهان دارویی و پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زایی آن

همایش ملی گیاهان دارویی و پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زایی آن

محور هاي همايش:

•بررسي مسائل مربوط به زراعت و اصلاح گياهان دارويي
•دستيابي به راهكار هاي مناسب در جهت فرآوري،بسته بندي ، بازاريابي و صادرات گياهان دارويي
•معرفي زمينه هاي اقتصادي و در آمد زايي
•تبيين راهكار هاي اهلي كردن گياهان دارويي
•نقش گياهان دارويي در جهت اشتغال زايي

نظرات