نخستین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران

نخستین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران

محورهاي اصلي:
بوم شناسي دريا
زيست شناسي دريا
كشند قرمز و پيامدها
محيط زيست دريايي
بيو تكنولوژي دريا
آبزيان
فرآوري محصولات دريايي
تكثير و پرورش

نظرات