سومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران

سومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران

محورهاي تخصصي:

 • الگوها و شيوه هاي تامين مالي از طريق مشاركت عمومي- خصوصي (PPP)
 • ملزومات حقوقي و قانوني اجراي قراردادهاي مشاركت عمومي – خصوصي در ايران
 • ساختار مديريت ريسك در قراردادهاي مشاركت عمومي – خصوصي
 • ساختار و الگوهاي تامين مالي خودگران  (Project Finance) در دنيا
 • چهارچوب هاي حقوقي و مديريت ريسك تأمين مالي خودگردان در ايران و جهان
 • الگوها و شيوه هاي نوين تامين مالي ساختار يافته(Structured Finance)
 • بررسي ساختار و فرايند الگوهاي تامين مالي از طريق EPCF
 • بررسي ساختار و فرايند الگوهاي تامين مالي از طريق Mezzanine Finance
 • روندها و  تئوري هاي نوين تامين مالي شهرداري ها و پروژه هاي شهري در ايران و جهان
 • الگوها و شيوه هاي نوين تأمين مالي از طريق وقف
 • روشهاي تامين مالي و الگوهاي سرمايه گذاري در صندوقهاي سرمايه گذاري سنتي و اسلامي
 • روشها، ساختار و چالش هاي تامين مالي از طريق اوراق قرضه يا صكوك ارزي براي موسسات و شركت هاي ايراني
 • چالش هاي تامين مالي شركت ها و موسسات دولتي و خصوصي از طريق اوراق مشاركت
 • كاركرد ابزارها و نهادهاي نوين مالي در تامين مالي پروژه ها
 • ساختارها، فرايندها و ملزومات اجرايي تامين مالي بين المللي توسط موسسات ايراني
 • كاركرد شركت هاي تامين سرمايه در تسهيل تامين مالي طي سالهاي اخير در ايران
 • جايگاه بازار پول و بازار سرمايه در تامين مالي پروژه ها در ايران و جهان
 • الگوهاي نوين و نظام تامين مالي بهينه بافت هاي فرسوده
 • پوشش ريسك هاي تامين مالي و نقش موسسات بيمه اي و موسسات اعتبار صادراتي ECAها
 • چالش ها و آسيب هاي تامين مالي سرمايه در گردش و طرح هاي توسعه بنگاه هاي اقتصادي در ايران
 • الگوها و شيوه هاي نوين تامين مالي طرح هاي نوآورانه و دانش بنيان با رويكرد مشاركتي و خطرپذيري
 • بررسي تطابق الگوها و ابزارها و نهادهاي نوين مالي سنتي و اسلامي
 • تامين مالي از طريق عقود سنتي و نوين نظام بانكداري اسلامي و بررسي آسيب هاي آن در ايران
 • بررسي ساختارهاي يك بسته  استاندارد سرمايه گذاري و نقش آن در تامين مالي
 • جايگاه كانون هاي تفكر دانشگاهي در توسعه نظام تامين مالي در ايران و جهان
 • نقش شركت ها و موسسات Developer و Promoter در  تامين مالي و جذب سرمايه گذار
 • الگوها و شيوه هاي تامين مالي در شرايط بحران ملي يا بين المللي
 • تامين مالي طرحهاي كارآفرينان با هدف ايجاد و توسعه اشتغال پايدار
 • توسعه نهادهاي مالي جديد با هدف تامين مالي پروژه هاي بزرگ (بانك نفت)
 • صندوق توسعه ملي و نقش آن در توسعه سرمايه گذاري هاي موثر، هدفمند و زيربنايي در كشور

رويكرد سومين كنفرانس
به دنبال تداوم برگزاري چندين برنامه آموزشي و ترويجي در حوزه تامين مالي و انجام فعاليت‌هاي پژوهشي و مشاوره‌اي در اين خصوص در دانشگاه صنعتي شريف و همچنين ارتباط همه جانبه با دستگاه‌ها و موسسات دولتي و خصوصي، موارد ذيل براي برگزاركنندگان كنفرانس توسعه نظام تامين مالي در ايران مشخص گرديد:
-الگوها و شيوه‌هاي سنتي تامين مالي در كشور هنوز به عنوان مهمترين روش‌هاي تامين مالي شناخته مي‌شوند.
-شناخت مديران و كارشناسان ادارات مالي از الگوها و شيوه‌هاي نوين تامين مالي اندك است.
-الزامات اجرايي و قانوني فراواني براي توسعه الگوها و شيوه‌هاي نوين تامين مالي در كشور مورد نياز مي‌باشد.
-لزوم بومي‌سازي (اعم از تطابق با قوانين و مقررات و موازين شرعي در ايران) الگوها و شيوه‌هاي تامين مالي به طور جدي مشهود مي‌باشد.
اين موارد باعث گرديد تا مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف رويكرد كليدي سومين كنفرانس را "الگوها و شيوه‌هاي نوين تامين مالي" قرار دهد.

كارگاه هاي آموزشي و نشست هاي تخصصي
به منظور استفاده از دانش روز جهاني و آشنايي با سبك‌هاي نوين در رابطه مكانيزم هاي تامين مالي، برخي كارگاه هاي آموزشي و نشست هاي تخصصي 1 و 2 روزه و به صورت موازي پيشنهاد شده است كه متعاقبا عناوين و سيلابس كارگاه‌هاي آموزشي مذكور اعلام خواهد گرديد.

نظرات