سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها

سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها

سومين همايش ماليه شهرداري، مشكلات و راهكارها

اهداف برگزاري همايش:
1. ارتقا دانش و تخصص كلانشهرهاي كشور در حوزه ي روشهاي نوين تامين مالي
2. آشنايي مديران و كارشناسان شهرداري با مباحث مشاركت عمومي و خصوصي
3. تبادل تجربيات كلان شهرهاي كشور در حوزه ي تامين مالي و مشاركت بخش خصوصي
4. آشنايي شهرداري هاي كشور با يافته هاي جديد علمي در بعد ملي و بين المللي
5. ايجاد ارتباط و تعامل بين متخصصين و مؤسسات علمي با دستگاههاي اجرايي به خصوص
شهرداريها در ارتقاء نظام مالي
6. ايجاد ارتباط و تعامل بين متخصصين و مؤسسات علمي با دستگاههاي اجرايي به خصوص
شهرداريها در ارتقاء نظام مالي
7. ايجاد ارتباط بين مراكز علمي و آموزش داخلي و خارجي و شهرداري هاي كشور
8. فراهم كردن شرايط هم افزايي علمي و مديريتي در حوزه ماليه شهرداري
9. انعكاس مناسب راهبردها و اقدامات مورد نظر در حوزه اصلاح نظامهاي درآمدي شهرداريها و
جلب نظر مراكز تصميمگيري و سياستگذاري ملي و محلي در اين زمينه
10 . شناسايي و اطلاع رساني تحولات علمي , قانوني و اجرايي در حوزه ماليه شهري

محورهاي همايش:
الف) محورهاي كلي
1.    پايدارسازي درآمدها و توسعه نظام ماليه شهرداري ها
2.    روندها و تئوري هاي نوين در اقتصاد و ماليه شهري
3.    تغييرات بازار مسكن و اثرات آن بر درآمدهاي شهرداري‌ها
4.    الگوها و مدلهاي مشاركت عمومي- خصوصي (PPP) در شهرداري ها
5.    كاركرد ابزارها، الگوها و نهادهاي نوين مالي در تأمين مالي پروژه هاي شهري
6.    اثرات طرح هدفمندسازي يارانه‌ها بر نظام درآمدي و هزينه‌اي شهرداري
7.    روابط مالي دولت و شهرداري ها
8.    جايگاه شهرداري‌ها در برنامه پنجم توسعه و تأثيرات آن بر نظام مالي كلانشهرها

ب) محورهاي تخصصي
1. روندها و تئوري ها نوين در اقتصاد و ماليه شهري
2. نقش توسعه اقتصادي شهرها بر نظام درآمدي شهري
3. تحليل و بررسي شاخص‌هاي توسعه مالي شهري و روند اين شاخص‌هاي در كلانشهرهاي كشور
4. برندهاي شهري و تاثير آن بر نظام درآمدي شهرداري ها
5. بررسي، تحليل و ارائه راه‌كارهاي موجود در نظامات غير رسمي اقتصادي شهر و رسمي كردن آن
6. جايگاه‌ شهرداري‌ها در برنامه پنجم توسعه و تاثيرات آن بر نظام مالي كلانشهرها
7. اثر سياست‌هاي كلان اقتصادي دولت بر شهرداري و ارائه راه‌كارهاي بهينه در مواجه با سياست‌هاي مختلف دولت
8. تعامل شهرداري ها و دولت‌هاي محلي با نظام مالي و پولي در ايران و جهان
9. الگوها و ابزارهاي نوين مشاركت عمومي – خصوصي (PPP) در دولت-هاي محلي
10. اثرات طرح هدفمندسازي يارانه ها بر نظام درآمدي و هزينه اي شهرها
11. آسيب‌شناسي و ارائه مدل بهينه رابطه مالي دولت و شهرداري‌هاي كلان شهرها
12. حدود بهينه بهاي خدمات شهري در بخش‌هاي مختلف خدمات شهري كلانشهرها
13. آسيب شناسي عوارض و ماليات‌هاي محلي در ايران و مقايسه تطبيقي آن با شهرهاي همتراز جهان
14. تحليل درآمدها، هزينه ها و منابع مورد نياز كلانشهرهاي كشور
15. كاركرد ابزارها و نهادهاي نوين مالي در تأمين مالي پروژه هاي شهري
16. تحليل و بررسي الگوها و قراردادهاي تأمين مالي قابل استفاده در پروژه هاي شهري
17. تحليل قوانين و مقررات و اسنادبالادستي حاكم بر نظام مالي و تأمين مالي كلانشهرها
18. تجزيه و تحليل نقاط ضعف، قوت، فرصتها و تهديدهاي نظام مالي كلانشهرهاي كشور
19. ارزيابي ضوابط موجود و مطلوب براي دسترسي شهرداري‌ها به تسهيلات بانكي
20.   ارزيابي ضوابط موجود و مطلوب براي انتشار اوراق مشاركت ريالي و ارزي توسط شهرداري‌ها
21.   ارزيابي تجربه ايران و كشورهاي ديگر در زمينه ايجاد صندوق مشترك شهرداري‌ها
22.   رتبه بندي اعتباري شهرداري ها ونقش آن در توسعه نظام مالي و تأمين مالي كلانشهرها
23.   الگوها و روشهاي بهينه مديريت دارايي ها در كلانشهرهاي كشور
24.   جايگاه نهادهاي تخصصي پولي و مالي در توسعه نظام مالي و تأمين مالي كلانشهرها
25.   جايگاه برنامه‌ريزي مالي شهرداري‌ها در توسعه نظام مالي و تأمين مالي كلانشهرها

علاقه‌مندان به ارائه مقاله مي‌بايست خلاصه مقاله خود را حداكثر در دو صفحه A4 و تا تاريخ 31 تير ماه از طريق پست الكترونيكي info@ municipal-finance.ir و يا مراجعه به سايت همايش ارسال نمايند. لازم به ذكر است آخرين مهلت ارسال اصل مقالات 31 شهريور ماه مي‌باشد.

همچنين سه كارگاه آموزشي با موضوعات 1- ماليه شهري وشيوه‌هاي كسب درآمدهاي پايدار، 2-مشاركت عمومي-خصوصي و 3-انواع قراردادهاي تأمين مالي پروژه‌ها و كاربرد آن‌ها و سه نشست تخصصي با عناوين 1-اثرات هدفمند كردن يارانه‌ها بر اقتصاد و نظام ماليه شهري، 2- بررسي تجارب شهرهاي داخلي و خارجي در جذب منابع مالي و 3- بررسي تأثيرپذيري درآمدهاي شهرداري از رونق و ركود بازار مسكن و راهكارهاي كاهش آن در اين همايش برگزار خواهد شد.

نظرات