همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول

همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول

همايش بين المللي فارس در جنگ جهاني اول

انعقاد قراردادهاي 1907 و 1915 ميلادي (1287 و 1294 خورشيدي) بين دولت هاي استعماري روسيه و بريتانيا كه جنوب ايران را زير نفوذ بريتانيا در مي‌آورد، از يك سو و نتايج انقلاب مشروطيت و پيامدهاي استبداد صغير كه منجر به ناامني در جاده هاي آن زمان فارس بويژه راه عمده تجارتي بوشهر – شيراز – اصفهان گرديد، منافع كمپاني هند شرقي با تابعيت بريتانيا را كه شعبه‌هايي در بوشهر، شيراز و اصفهان داشت به خطر انداخته بود، دولت بريتانيا – بدون اجازه و موافقت دولت ايران – در سال 1295 خورشيدي اقدام به تأسيس ارتشي به نام تفنگ داران پليس جنوب در فارس مي كند كه تا سال 1297 خ. بالغ بر 11 هزار نيرو با پادگان هايي در شيراز، آباده و ني ريز دارد.

حزب دمكرات فارس كه در سال 1290 خورشيدي با تمايلات آلمانوفيلي تأسيس گشته عليه اين نيرو فعاليت مي كند و نتيجه آن كه اقشار مختلف مردم فارس در پنج منطقه شامل ني ريز، آباده، كازرون، شيراز و فيروزآباد عليه اين نيرو مي جنگند و رشادت هايي مي نمايند.

بر اين مبنا،‌ اين دوره از تاريخ كشورمان و به ويژه فارس عزيز، ناگفته هاي بسياري دارد كه اهالي پژوهش با پرداختن تدريجي به آن ها، نسل امروز را به افتخارات اجداد گذشته آشنا مي سازند. اما مقطع مورد نظر نيازمند فراخواني جمعي است تا با اجتماع اهالي فكر،‌ نگاهي دوباره به عوامل هويت ساز ملي ‌- اسلامي و نيز سابقه دولت‌هاي استعماري به ويژه انگلستان در مقابله با رشد و تعالي ملتي صاحب تمدن و فرهنگ، انداخته شود. با اين رويكرد بنياد فارس شناسي قصد دارد با مشاركت و همراهي برخي از نهادهاي علمي و اجرايي، همايشي تحت عنوان فارس در جنگ جهاني اول را برگزار كند و دوره تاريخي 1290-1299 خورشيدي فارس را مورد بررسي قرار دهد.

در اين راستا از كليه اساتيد، پژوهش گران، دانشجويان و علاقمندان به تاريخ فارس دعوت مي نمايد تا با ارسال مقالات خود ما را در هر چه پربارتر شدن اين همايش ياري نمايند.

محورهاي همايش:
_ نقش علما و روحانيون در مبارزات مردم
_  بررسي تأثير نمايندگي هاي سياسي روسيه، بريتانيا و آلمان و اتباع آن¬ها در شرايط اجتماعي و سياسي فارس.
_ فعاليت نمايندگي وزارت امور خارجه و گزارش هاي آن در مورد فارس.
_ واليان و حكام فارس و كنش ها و واكنش هاي نمايندگي هاي سياسي در انتصاب و خلع آن ها.
_ دولت مركزي و فارس
_ اوضاع اجتماعي، اقتصادي و سياسي فارس
_ ژاندارمري فارس و تفنگ داران پليس جنوب
_ احزاب فارس
_ نقش ايلات و عشاير فارس و ايلخاني هاي آن ها در مسايل سياسي
_ شرح حال مبارزان و فعالان سياسي
_ اسناد و مدارك باقي مانده از اين دوره از علماء، روحانيون، احزاب، جنگ ها، خاطرات مبارزان و ...
_ مطبوعات فارس
_ سياحان و فارس

نظرات