چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران

چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران

چهارمين كنفرانس ملي مديريت تكنولوژي

چهارمين دوره كنفرانس ملي مديريت تكنولوژي با محوريت فناوري هاي برتر و صنايع پيشرفته، در پي تحقق اهداف زير است:

اهداف كلان

•ترويج و تعميق دانش مديريت فناوري در راستاي خلق ثروت و افزايش رفاه اجتماعي
•كمك به رفع مشكلات و معضلات مرتبط با حوزه مديريت فناوري در سطح ملي و بنگاه
اهداف خرد

•بسط دانش مديريت فناوري با هدف آموزش عمومي و تخصصي مديران و تربيت نيروي انساني خلاق
•توسعه و ترويج پژوهش در حوزه مديريت فناوري از طريق تعريف پروژه هاي پژوهشي، ارزيابي و تقدير از مقالات، پايان نامه ها و پژوهش هاي برتر
•توسعه مديريت فناوري با رويكرد تجاري سازي و خلق ثروت

محورهاي كنفرانس
1. مديريت فناوري در بنگاه‌هاي اقتصادي
استراتژي فناوري * فرايند هاي ارزيابي ، انتخاب و كسب فناوري * مديريت انتقال فناوري * مديريت تكنولوژي و افزايش توان رقابتي بنگاه‌ * نوآوري فناورانه و توسعه‌ي محصولات جديد * نظام جامع مديريت تكنولوژي در بنگاه

2. سياستگذاري علم و فناوري
علم و فناوري در سطح ملي و بخشي * نقش پاركها، انكوباتورها و شهرك‌هاي صنعتي در توسعه‌ي فناوري * نقش نظام‌هاي ملي/ بخشي نوآوري در توسعه‌ي فناوري * نقش سيستم‌هاي يادگيري در توسعه ي فناوري

3. نوآوري و مديريت فناوري
مديريت تحقيق و توسعه * نقش تحقيق و توسعه در توسعه‌ي فناوري * مديريت سازمان‌هاي دانش بنيان * مديريت نوآوري و سازمان هاي نوآور * حفاظت از فناوري ها* مديريت دارايي هاي فكري

4. تجاري سازي فناوري
تجاري سازي دستاوردهاي فناوري و پژوهشي* بازارهاي اقتصادي و فناوري* تعاملات بين المللي جهت تجاري سازي* مطالعات تطبيقي تجاري سازي* مدل هاي تجاري سازي* تجاري سازي در حوزه صنايع با فناوري برتر

5. مديريت فناوري و آينده
آينده نگاري فناوري * آينده‌پژوهي فناوري * پيش بيني فناوري * آينده مديريت تكنولوژي* فناوري و روند هاي پيش روي* فناوري‌هاي جديد و نوظهور* چرخه عمر فناوري

6. مديريت فناوري، سرمايه گذاري و اقتصاد
مديريت ريسك در سرمايه گذاري ريسك‌پذير و تأمين مالي پروژه‌هاي توسعه‌ي فناوري * سرمايه گذاري مستقيم خارجي و نقش آن در توسعه‌ي فناوري * اقتصاد فناوري

7. جامعه شناسي فناوري
فلسفه فناوري* جامعه شناسي فناوري* پارادايم هاي جامعه شناسي اقتصاد فناوري* مكاتب مختلف و فناوري* نظريه هاي جامعه شناسي و فناوري* جامعه و فناوري

8. مديريت تكنولوژي در ايران
نقش و جايگاه مديريت فناوري در تحقق چشم انداز ۲۰ ساله كشور * مديريت اثرات اجتماعي، اخلاقي و فلسفي فناوري * ارزيابي كيفيت و كميت آموزش مديريت تكنولوژي در كشور * ارزيابي كيفيت و كميت مشاوره مديريت تكنولوژي در كشور * اثر اقتصاد نفتي بر مديريت تكنولوژي * تاثير اجراي اصل ۴۴ و فرايند خصوصي سازي بر توسعه‌ي فناوري در كشور * اثر قوانين و مقررات كشور بر كسب دانش از طريق قراردادهاي انتقال فناوري * اثر ساز و كارها، دستورالعمل­ها، مقررات بودجه‌ريزي و تخصيص منابع بر مديريت تكنولوژي در بنگاه­هاي اقتصادي

9. مديريت فناوري، اصلاح الگوي مصرف و هدفمند سازي يارانه ها

10. مباحث ويژه:
مديريت فناوري در صنايع با فناوري هاي برتر داراي اولويت * مديريت فناوري و شبكه سازي بين بنگاههاي اقتصادي، مراكزپژوهشي و دانشگاه ها * تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي * توسعه فناوري در بنگاه هاي كوچك و متوسط * ارائه مدل هاي بومي توسعه فناوري در ايران

نظرات