پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی

پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی

دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي‌تكنيك تهران) پنجمين كنفرانس ملي و دومين كنفرانس بين‌المللي يادگيري و آموزش الكترونيكي را با هدف رشد و توسعه دانش و فناوري يادگيري الكترونيكي در دو بخش براي ارائة مقالات در قالب سخنراني و يا به صورت پوستر برگزار مي‌كند. تأكيد كنفرانس بر جنبه‌هاي بنيادي، كاربردي، راهبردي، و توسعه‌اي يادگيري الكترونيكي و تكيه بر آموزش مداوم است، به همين دليل كنفرانس امسال شعار "يادگيري الكترونيكي: ز گهواره تا گور دانش بجوي" را بعنوان شعار كنفرانس انتخاب نموده است. از تمامي محققين و دانشگاهيان در زمينه‌هاي مختلف مهندسي و تعليم و تربيت و مرتبط با عناوين اين كنفرانس دعوت مي‌شود تا با ارسال مقاله و شركت در كنفرانس از طريق تبادل نظر و مشاركت در يافته‌هاي علمي، پژوهشي، و كاربردي خود، موجب غناي بيشتر كنفرانس و نيل به اهداف آن باشند.
 
محورهاي اصلي كنفرانس
حوزه 1: جنبه‌هاي مهندسي و فناورانه در يادگيري الكترونيكييادگيري تطبيقي و شخصي شده
محيط‌هاي همكاري مجازي
نگاشت مفهوم ( ساختار، مصورسازي و ارزيابي)
كاربردهاي داده‌كاوي در يادگيري الكترونيكي ( گزارمان، خلاصه‌سازي، متن كاوي و  ...)
محيطهاي ياريگر يادگيري الكترونيكي (كتابخانه‌هاي الكترونيكي، آزمايشگاه‌هاي مجازي، انتشارات الكترونيكي و  ...)
ايجاد و توسعه محتواي يادگيري الكترونيكي ( روش‌شناسي، استانداردها، هستان‌نگاريها، ابزارهاي پديدآوري و...)
سخت‌افزار، نرم‌افزار، سكوها، شبكه‌ها، رسانه‌ها و درگاه‌هاي يادگيري الكترونيكي
مربي الكترونيكي، آموزشيار الكترونيكي و راهنماي الكترونيكي (هوشمند و عاطفي)
كنسولهاي بازي و بازي‌هاي آموزشي به عنوان ابزارهاي يادگيري الكترونيكي
سامانه‌هاي مديريت محتواي يادگيري (سامم) و سامانه‌هاي مديريت يادگيري(سامد)
يادگيري سيار
فنون ارزيابي و ارزشيابي برخط
مدل‌سازي يادگيرنده و سامانه‌هاي توصيه‌گر در يادگيري الكترونيكي
مباحث امنيت، تقلب و اعتماد در يادگيري الكترونيكي
فناوري‌هاي يادگيري وب بنياد ( خدمات وب، نشان‌گذاري، ويكي ها، وب نوشتها و ...)
حوزه 2: يادگيري/ ياددهي: طراحي، روش‌شناسي و ارزيابيمباني نظري محيط هاي يادگيري الكترونيكي
طراحي آموزشي
طراحي و توسعه برنامه‌هاي آموزشي و دوره‌هاي الكترونيكي
طراحي و توسعه يادگيري تلفيقي
طراحي يادگيري مبتني بر مساله و مشاركتي
طراحي يادگيري خود راهبر  
طراحي يادگيري مداوم
الگوهاي جديد يادگيري و تدريس الكترونيكي
طراحي يادگيري سيار
ارتقاي تعليم و تربيت با يادگيري الكترونيكي
نظريه‌هاي نوين آزمون و آزمونگري الكترونيكي
ارزشيابي يادگيري يادگيرندگان
روش هاي ارزشيابي در محيط هاي يادگيري تلفيقي
ارزشيابي به كمك رايانه
حوزه 3: سياست‌هاي تضمين كيفيت، ارزشيابي و اعتبارسنجي در يادگيري الكترونيكيدسترسي كاربران كم توان جسمي به يادگيري الكترونيكي
سنجش و اعتبارسنجي دوره‌ها و مؤسسه‌هاي يادگيري الكترونيكي
سنجه‌هاي محك‌زني نظام يادگيري الكترونيكي
تجربه‌هاي مطلوب در ارزشيابي يادگيري الكترونيكي
ارزشيابي درس، برنامه و ساير عوامل
محك‌ها و استانداردهاي يادگيري الكترونيكي
تجربه‌هاي مطلوب و نو پديد
ارزشيابي براي بهبود كيفيت
مديريت كيفيت در يادگيري الكترونيكي
تضمين كيفيت: به رسميت شناختن، اعتبارسنجي، تأييدصلاحيت
استانداردها و تعامل‌پذيري
ارزشيابي مدرسان در يادگيري الكترونيكي
آزمون و ارزشيابي سامانه‌هاي يادگيري الكترونيكي
حوزه 4: جنبه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و اخلاقي در نظام يادگيري الكترونيكييادگيري مشاركتي و اجتماعات يادگيري
ايجاد اجتماع برمبناي يادگيري الكترونيكي
يادگيري وابسته به متن
همكاري صنعت و جامعه در آموزش
يادگيري از دور و الكترونيكي در ابعاد جهاني
همتايان بين‌المللي در تدريس
شبكه‌هاي دانش و يادگيري
سازمانهاي يادگيرنده
يادگيري مادام‌العمر:كاراموزي و توسعه مداوم
مباحث تاريخي و فرهنگي در يادگيري الكترونيكي
نگرشهاي فرهنگي و پذيرش فناوري
مباحث اخلاقي در نظام يادگيري الكترونيكي
ابعاد جامعه شناختي و روان شناختي در يادگيري الكترونيكي
حوزه 5: جنبه‌هاي راهبردي در يادگيري الكترونيكينوآوريهاي بافتاري (دسترس پذيري- مقياس پذيري- كاربردپذيري وپايدارپذيري)
يادگيري الكترونيكي و جهاني شدن
مديريت پروژه‌هاي يادگيري الكترونيكي
سياست‌هاي دولت براي ارتقاي آموزشهاي مبتني بر فناوري
يادگيري الكترونيكي و توسعه پايدار
چالشهاي بين‌المللي در آموزش عالي
الگوهاي نوين مديريتي در آموزش
نرم افزارهاي منبع باز و نقش آنها در آموزش قرن 21
همكاريهاي دوجانبه و شبكه‌اي در آموزش عالي
اقتصاد آموزش
معيارهاي كيفيت در آموزش قرن 21
  راهبردهاي نوين در اموزش و يادگيري
چالشها و روندهاي سياست‌گذاري در يادگيري الكترونيكي
حوزه 6: كاربردها و موردكاوي در نظام يادگيري الكترونيكيكاربردهاي صنفي
عوامل كليدي موفقيت درنظام يادگيري از دور
يادگيري الكترونيكي براي بزرگسالان، گروه‌هاي خاص، آموزش در خانه و زندان
يادگيري الكترونيكي براي كم‌توانان وناتوانان جسمي
يادگيري الكترونيكي در رشته‌هاي مختلف دانشگاهي
تجربه‌هاي موفق يادگيري الكترونيكي
تجربه‌هاي اشتباه در يادگيري الكترونيكي
كاربردهاي دولتي يادگيري الكترونيكي
كاربردهاي يادگيري الكترونيكي در پزشكي و سلامت
آموزش عالي
ابتكار عمل‌هاي بين المللي و دستاوردها
يادگيري غيررسمي (جامعه و خانه)
برنامه‌هاي ميان رشته‌اي براي آموزش از دور
مدارك مشترك تحصيلي
موسسه‌هاي حرفه‌اي و غيرانتفاعي
خدمات پشتيباني از يادگيرندگان
آزمايشگاه‌هاي مجازي( نمونه‌ها، معماري و سازمان )
دانشگاه‌ها و كلاس‌هاي مجازي
راهنمايي شغلي و بازآموزي حرفه‌اي
آموزش در محل كار (كارآموزي)
 

كنفرانس در نظر دارد نسبت به معرفي رساله هاي دانشجويان دكترا در يك نشست اختصاصي اقدام نمايد. در اين نشست دانشجوياني كه پروژه رساله دكتراي خود را به تصويب نهايي رسانده اند مي توانند پس از اخذ تائيديه استاراهنما و ارائه يك چكيده مبسوط نسبت به شركت در اين جلسه اعلام آمادگي نمايند. پروژه هاي برتر ارائه شده در اين نشست كه در قلمرو اهداف كنفرانس نيز باشد مورد قدرداني و تشويق قرار خواهند گرفت.

مقالات منحصراً به زبان فارسي تهيه و ارسال شوند. مقالات بايد نشان دهنده كار جديد بوده و قبلاً در مجموعه مقالات كنفرانس و يا در مجله ديگري چاپ نشده باشند. ارسال همزمان به ديگر كنفرانس‌ها و مجلات مجاز نمي‌باشد و موجب رد شدن مقاله در هر مرحله كه مشخص شود خواهد شد.
 ارسال مقالات در قالب PDF و WORD (حداكثر 8 صفحه)، با اندازه فونت 11 و با فاصله خطوط تك خطي، فقط به صورت الكترونيكي و از طريق سايت كنفرانس انجام شود. بري هر مقاله پذيرفته شده، حداقل يكي از مؤلفين بايد ثبت نام نموده و مقاله را در كنفرانس ارائه كند. در غير اينصورت، آن مقاله در مجموعه مقالات چاپ نخواهد شد. مجموعه مقالات كنفرانس روي لوح فشرده در اختيار شركت كنندگان قرار خواهد گرفت.

نظرات