سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران

سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران

سومين كنفرانس ملي خلاقيت شناسي، TRIZ، و مهندسي و مديريت نوآوري ايران● خلاقيت شناسي روانشناختي
◊  نتايج مطالعات و پژوهش هاي انجام شده در باره خلاقيت و نوآوري از ديدگاهها و جنبه هاي روانشناسي 
◊  مفاهيم نوين و ويژگي هاي تفكر خلاق ، تفكرابداعي و اختراعي ، تخيل خلاق . 
◊  جنبه هاي شناختي ( Cognitive ) فرايند خلاقيت ، فراشناخت و خلاقيت . 
◊  جنبه هاي هيجاني/عاطفي ( Emotional ) فرايند خلاقيت ، انگيزش و خلاقيت . 
◊  ويژگي هاي ذهني ، رفتاري و شخصيتي افراد خلاق ، نوآور و كارآفرين . 
◊  مفاهيم و نظريه هاي نوين هوش ( مانند هوش هاي چندگانه ، هوش هيجاني و ... ) ، 
◊  استعداد و رابطه آنها با خلاقيت ، روش هاي سنجش خلاقيت ( خلاقيت سنجي ) 
◊  ساير موضوعات و مباحث مرتبط . 
 
● خلاقيت شناسي پرورشي
◊  - نتايج مطالعات و پژوهش هاي انجام شده در باره كليه موضوعات و جنبه هاي تعليم و تربيت خلاقيت و كارآفريني شامل: 
◊  خلاقيت،نوآوري و كارآفريني و مديريت آموزشي ، 
◊  خلاقيت،نوآوري و كارآفريني و مديريت آموزشي ، 
◊  خلاقيت،نوآوري و كارآفريني و برنامه ريزي آموزشي 
◊  خلاقيت،نوآوري و كارآفريني و برنامه ريزي درسي 
◊  خلاقيت نوآوري و كارآفريني و فناوري آموزشي ، 
◊  مفاهيم و ويژگي هاي يادگيري خلاق ، آموزش و تدريس خلاق ، برنامه درسي خلاق ، 
◊  انواع رويكردها و برنامه هاي آموزش تفكر براي مقاطع مختلف سني و تحصيلي 
◊  آموزش تفكر خلاق ، تكنيك هاي خلاقيت و حل خلاق مسئله ( CPS ) ، 
◊  آموزش تفكر نقادانه (Critical Thinking ) ، آموزش تفكر فلسفي ( P4C ) ، 
◊  آموزش تفكر تريزي (TRIZ ) ، آموزش تفكر بيونيكي ، آموزش تفكرعلمي فني تخيلي ، 
◊  آموزش مهارت هاي زندگي ، - بازي هاي فكري و خلاق و نقش آنها 
◊  موانع و چالش هاي پرورش توانش هاي تفكر و خلاقيت در نظام آموزشي و راهكارها . 
◊  نقش خانواده در پرورش خلاقيت، الگوهاي فرزندپروري خلاق . 
◊  ساير موضوعات و مباحث مرتبط 
 
● خلاقيت شناسي سازماني و مديريتي - مديريت خلاقيت و نوآوري
◊  نظام هاي مديريت خلاقيت و نوآوري و كارآفريني . 
◊  نظام مديريت ايده ها ، نظام پيشنهادها . 
◊  ساختارسازماني متناسب با رشد و توسعه خلاقيت و نوآوري 
◊  فرهنگ سازماني رشد دهنده خلاقيت و نوآوري . 
◊  الگوهاي مديريت خلاق ، نوآور و كارآفرين . 
◊  ويژگي هاي سازمان هاي خلاق ، نوآور و كارآفرين 
◊  خلاقيت شناسي TRIZ مديريتي 
◊  خلاقيت شناسي بيونيكي مديريتي . 
◊  خلاقيت و نوآوري و كيفيت و بهره وري 
◊  خلاقيت و نوآوري ، توسعه و تحول سازماني ، تعالي سازماني . 
◊  خلاقيت و نوآوري و فناوري اطلاعات و ارتباطات . 
◊  خلاقيت و نوآوري و مديريت دانش 
◊  خلاقيت و نوآوري و ايجاد ارزش و مزاياي رقابتي . 
◊  خلاقيت و نوآوري و كارآفريني سازماني . نظام ملي نوآوري و كارآفريني . 
◊  تحقيق و توسعه ( R & D ) ، مديريت فناوري ، آينده پژوهي . 
◊  چالش ها و راهكارهاي توسعه خلاقيت ،نوآوري و كارآفريني درسازمان ها و صنايع . 
◊  ساير موضوعات و مباحث مرتبط . 
 
● خلاقيت شناسي كاربردي - مهندسي خلاقيت و نوآوري
◊  فنون ، روش ها و تكنيك هاي خلاقيت و ايده پردازي . 
◊  فنون و روش شناسي هاي حل خلاق مسئله ( CPS) . 
◊  خلاقيت شناسي TRIZ ( نظريه حل مسئله ابداعي - نوآوري نظام يافته ) و كاربردهاي مختلف آن . 
◊  اختراع شناسي ، تحليل اختراعات و نوآوري هاي فناورانه ، مهندسي اختراع . 
◊  خلاقيت شناسي طبيعت محور - مهندسي خلاقيت و نوآوري بيونيكي . 
◊  مهندسي خلاقيت علمي فني تخيلي ( STIE ) . 
◊  ساير موضوعات و مباحث مرتبط 
 
● خلاقيت شناسي جامعه شناختي ،خلاقيت شناسي اقتصادي
◊  فرهنگ خلاقيت ،نوآوري و كارآفريني . راهكارهاي فرهنگ سازي و ترويج . 
◊  ويژگي ها ي جامعه خلاق ، فرهنگ خلاق . 
◊  جنبه هاي جامعه شناختي ابداعات ، اختراعات و نوآوري ها . 
◊  موانع فرهنگي و اجتماعي خلاقيت ، نوآوري و كارآفريني 
◊  خلاقيت ،نوآوري و كارآفريني و رشد و توسعه اجتماعي . 
◊  مالكيت فكري . راهبردها و راهكارهاي حمايت از نوآوران . 
◊  خلاقيت و نوآوري و رشد و توسعه اقتصادي ، اقتصاد مبتني بر دانش و نوآوري . 
◊  جنبه هاي اقتصادي نوآوري و كارآفريني 
◊  نقش رسانه ها درفرهنگ سازي ،الگودهي و ترويج فرهنگ خلاقيت ونوآوري وكارآفريني . 
 
● خلاقيت شناسي و آثار علمي تخيلي
◊  تفكر و انديشه پردازي علمي تخيلي 
◊  مباني و ويژگي هاي داستان ها و فيلم هاي علمي تخيلي 
◊  نوع شناسي و سبك شناسي داستان ها و فيلم هاي علمي تخيلي 
◊  اختراع شناسي داستان ها و فيلم هاي علمي تخيلي (نظريه هاي علمي و ابداعات و اختراعات الهام گرفته شده از آثار علمي تخيلي ) ، فناوري تخيلي ، تكنوولژي . 
◊  علمي تخيلي در جهان و ايران - علمي تخيلي نويسان . 
◊  بررسي خلاقيت شناختي داستان ها و فيلم هاي علمي تخيلي . 
◊  انديشه پردازي و آثار علمي تخيلي در علوم مختلف . 
◊  كاربرد علمي تخيلي در برنامه هاي آموزشي و درسي مدارس و دانشگاهها . 
◊  كاربرد علمي تخيلي در پژوهش و به عنوان بخشي از روش تحقيق علمي . 
◊  كاربرد علمي تخيلي در حل خلاق مسئله ، روش شناسيTRIZ و بيونيك . 
◊  ساير موضوعات و مباحث مرتبط.

نظرات