نخستین همایش توسعه شهری پایدار

نخستین همایش توسعه شهری پایدار

نخستين همايش توسعه شهري پايدار

مقدمه
موضوع توسعه شهري پايدار از جمله مباحث مهم در شهرسازي معاصر است كه بخش وسيعي از ادبيات علمي توسعه شهري و نيز سياست ها، برنامه ها و طرح ها را به خود معطوف ساخته است. از يك سو، تعريف و مفهوم توسعه شهري پايدار از گستردگي خاصي برخوردار بوده و از سوي ديگر، بسياري از زوايا و ابعاد آن مورد چالش است كه شامل ابعاد زيست محيطي، اجتماعي، فرهنگي، مديريتي، اقتصادي و كالبدي مي شود. ديدگاه ها، نگرش ها و راهبردهاي مطرح در جهت توسعه شهري پايدار در مقياس هاي بين المللي، ملي و محلي همچنان مورد بحث مجامع علمي جهاني هستند. در ايران، علي رغم اينكه فعاليت هاي قابل توجهي در سالهاي اخير از سوي سازمان هاي دولتي و نيز مجامع علمي صورت گرفته است، اما فقدان فعاليت هايي كه در بر گيرنده مجموعه مباحث، ديدگاه ها و نگرش ها در زمينه توسعه شهري پايدار باشد، مشهود است.
بدين ترتيب« قطب علمي توسعه شهري پايدار» و دانشكده شهرسازي دانشگاه تهران در راستاي رسالت ها و فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي خود، براي اولين بار در ايران، برگزاري همايش علمي و تخصصي توسعه شهري پايدار را در دستور كار خود قرار داد. اين همايش به دنبال آن است كه با گردهم آوردن صاحب نظران، انديشمندان، دانشگاهيان، سياستگزاران و مديران، سازمانهاي ذي ربط و علاقه مند، مهندسين مشاور و متخصصان و علاقه مندان موضوع توسعه شهري پايدار، به تبيين مفاهيم و اهداف توسعه پايدار بپردازد.

اهداف همايش
«همايش توسعه شهري پايدار»، در نظر دارد با معرفي توان علمي و كاربردي براي ارتقا سطح كيفي توسعه هاي شهري و همچنين بررسي نيازمندي و ضروت هاي آموزش توسعه شهري پايدار در ايران گام برداشته و با شناسايي  نگرش ها، تجربيات نوين و تحليل ابعاد نظري و كاربردي توسعه شهري پايدار، به تحليل آموزش و پژوهش آن در ايران بپردازد.  برقراري ارتباط بيشتر بين نهادهاي علمي و اجرايي كشور در جهت تحقق توسعه شهري پايدار نيز از جمله اهداف اين همايش است.

محورهاي اصلي همايش
1-تجارب توسعه شهري پايدار
2-الگوهاي آينده توسعه شهر در ايران
3-سيستم هاي حمل و نقلي : پايداري حمل و نقل در شهرهاي ايران
4-حكمروايي شهري در جهت نيل به توسعه شهري پايدار در ايران
5-شاخص هاي توسعه شهري پايدار
6-آموزش و پژوهش در توسعه شهري پايدار
7-سكونتگاه هاي بومي و توسعه شهري پايدار در  ايران
8-ناپايداري شهر و عوامل موثر
9-توسعه شهري پايدار و پراكنش سكونتگاه هاي انساني

برنامه هاي جنبي همايش
•برگزاري ميزگردها و كارگاه هاي آموزشي
با توجه به ضرورت مقوله آموزش در ارتقاي سطح دانش توسعه شهري پايدار، در اين همايش دوره هاي آموزشي در حوزه هاي مرتبط با توسعه پايدار و اهداف آن در شهرها برگزار خواهد شد.
•نمايشگاه فعاليت هاي مرتبط با توسعه شهري پايدار توسط بخش دولتي، عمومي و خصوصي
با توجه به ضرورت آشنايي دست اندركاران توسعه شهري پايدار با دستاورد هاي و ايده هاي نو در اين عرصه و به منظور شناخت ملموس و عيني تر از اهداف و شاخص هاي توسعه شهري پايدار نمايشگاهي از دستاوردها و ايده هاي نو در حوزه هاي مرتبط با توسعه شهري پايدار برگزار خواهد گرديد.

•نمايشگاه انتشارات
با توجه به رويكرد آموزشي و پژوهشي همايش، نمايشگاهي براي عرضه ي انتشارات مرتبط برگزار مي گردد.

شرايط ارسال مقاله
•چكيده مقاله به صورت تايپ شده در محيط Word و حداكثر 300 كلمه به همراه كليد واژه ها و مشخصات كامل نويسندگان ارسال گردد.
•خلاصه و اصل مقاله در موعد هاي مقررارسال گردد.
•فرمت تهيه مقالات، ارسال مقالات و مكاتبات بعدي صرفاً از طريق سايت همايش صورت مي پذيرد.
•مقالات پذيرفته شده به دو صورت سخنراني و پوستر  ارائه خواهند شد.
•مقالات برگزيده همايش پس از ويرايش، در كتاب مجموعه مقالات منتشر خواهد شد.

دبيرخانه همايش
آدرس : تهران –   خيابان انقلاب – خيابان قدس – خيابان ايتاليا – پلاك 47  -ساختمان شماره 2 پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران – طبقه هشتم – دفتر « قطب علمي توسعه شهري پايدار»

نظرات