همایش منطقه ای رویکردهای نوین در دانش مدیریت مالی

همایش منطقه ای رویکردهای نوین در دانش مدیریت مالی

همايش منطقه اي رويكردهاي نوين در دانش مديريت ماليمحورهاي همايش
1- برپايي نظام حسابداري و گردشگري و گزارشگري مالي
2- نظام تامين مالي
3- رويكرد هاي نوين مالي و حسابداري
4- جايگاه مديرت مالي در نظام حسابداري
5- جايگاه مديريت مالي در اقتصاد و بازارهاي پولي و مالي

نظرات