دومین همایش ملی ایمنی ساختمان

دومین همایش ملی ایمنی ساختمان

دومين همايش ملي ايمني ساختمان

محورهاي همايش:

اهميت ايمني در كارگاه هاي ساختماني، چالش هاي موجود و ضرورت ها
اهداف، استراتژي‌ها و وظايف سازمان‌هاي مرتبط و NGO‌هاي مرتبط
قوانين، ضوابط، استانداردها و دستورالعمل‌ها
انواع حوادث در كارگاه‌هاي ساختماني ،علل و روش‌هاي پيشگيري
جايگاه رسانه‌ها، فرهنگ‌سازي، نقش آموزش و مشاوره در ايمني
نگاه سيستمي و جامع‌نگر به مسائل ايمني، بهداشت و محيط‌زيست
تأثير فن‌آوري‌هاي نوين ساخت و روش‌هاي اجرايي در كاهش حوادث
ايمني در كشورهاي پيشرفته
نقش صنعت بيمه در ايمني
ايمني، هزينه و كيفيت ساخت
ايمني در طراحي ساختمان
ايمني در بهره برداري ساختمان
ايمني و مصالح ساختماني
پدافند غير عامل
ايمني در حوادث غير مترقبه

نظرات