دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب

دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب

محورهاي كنفرانس: - مديريت آب در مزرعه - بهره برداري از منابع آب غيرمتعارف و تصفيه آب و فاضلاب - آبخيزداري و آبخوانداري - هيدرليك، هيدرولوژي و سازه هاي آبي و دريايي - مهندسي اقتصاد و ارزش مديريت آب - تغيير اقليم و اثرات آن بر منابع آب - هيدروانفورماتيك - سيستم هاي پشتيباني و تصميم گيري DDS

نظرات