دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی

دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی

دومين كنفرانس بين المللي بازاريابي خدمات مالي

مركز بازاريابي خدمات مالي، موضوع اصلي و محورهاي فرعي دومين كنفرانس بين المللي بازاريابي خدمات مالي را كه در روزهاي 6 و 7 آذرماه سال جاري در تهران برگزار مي شود، جهت اطلاع اساتيد، صاحبنظران، دانشجويان، مديران و كارشناسان سازمانهاي ارائه كننده خدمات مالي، به شرح زير اعلام كرد:

موضوع كنفرانس (محور اصلي): بازاريابي راهبردي و مزيت رقابتي پايدار در بازار خدمات مالي

محورهاي فرعي:
* توسعه تفكر راهبردي و هوشمندي تجاري در مؤسسات خدمات مالي
* فرايندها و مكانيزم هاي ايجاد و حفظ مزيت رقابتي پايدار در مؤسسات خدمات مالي
* نقش منابع سازماني و آميخته بازاريابي در ايجاد و حفظ مزيت رقابتي پايدار در بازار خدمات مالي
* محيط شناسي، تحقيقات بازار و توسعه راهبردهاي بازاريابي خدمات مالي
* مدل ها و تكنيك‌هاي برنامه‌ريزي، مديريت و اجراي راهبردهاي بازاريابي در مؤسسات خدمات مالي
* نقش واحدهاي عملياتي (شعب بانكها، نمايندگي هاي بيمه، كارگزاريهاي بورس و ...) در توسعه و اجراي راهبردهاي بازاريابي
* مكانيزم هاي سنجش و ارزيابي عملكرد راهبردي در مؤسسات خدمات مالي
 تحليل الگوهاي موفق در تدوين و اجراي مديريت راهبردي بازاريابي در مؤسسات خدمات مالي*


خاطرنشان مي شود، در اين اطلاعيه علاوه بر صاحبنظران و اساتيد دانشگاهي و دانشجويان مقاطع دكترا و كارشناسي ارشد رشته هاي مرتبط، از مديران و كارشناسان سازمان هاي ارائه كننده خدمات مالي، بويژه بانكها، موسسات مالي و اعتباري، صنعت بيمه، شركتها و كارگزاريهاي بورس و سرمايه گذاري جهت ارسال مقاله و مشاركت در برگزاري اين كنفرانس دعوت بعمل آمده است.

نظرات