همایش تخصصی مدیریت ارتباط با مشتری

همایش تخصصی مدیریت ارتباط با مشتری

همایش تخصصی مدریت ارتباط با مشتری

محورهاي اصلي كنفرانس

 • مديريت رفتار با مشتري و ساير تكنيكهاي مديريتي و سيستمي
 • مديريت ارتباط با شهروندان ZRM در سازمانهاي عمومي
 • شهروند الكترونيك ، دولت الكترونيك و مديريت ارتباطات
 • بانكها و مؤسسات مالي و اقتصادي و مديريت رفتار با مشتري
 • نظام مديريت كيفيت ISO 9000 ،رضايت مشتريان و ارتباط با مشتريان
 • جايگاه مشتريان در برنامه ريزي تبليغات و بازاريابي marketing plan
 • طراحي محصول بر مبناي نياز مشتري ارتباط بين CRM و QFD
 • ساختار ، فرآيند و نرم افزارهاي كاربردي در جهت استقرار مدل CRM در سازمان
 • سنجش رضايت مشتري CSM ، ارتباط با مشتريان ، افزايش فروش و ارتقاي خدمات
 • نظام خدمات پس از فروش و مديريت ارتباط با مشتريان
 • مدلهاي اجرايي مديريت ارتباط با مشتري ، ابزارها و روشها
 • كلوپ مشتريان و نقش آن در توسعه روابط با مشتريان

نظرات