همایش ملی حقوق و اخلاق در زیست فناوری

همایش ملی حقوق و اخلاق در زیست فناوری

كميته حقوق، اخلاق و استاندارد ستاد توسعه زيست فناوري و انجمن علمي حقوق پزشكي در نظر دارند همايش ملي حقوق و اخلاق در زيست فناوري را در 29 و 28 ارديبهشت ماه 1389 برگزار نمايند. محورهاي اين همايش عبارتند از: ايمني زيستي، مهندسي ژنتيك و استاندارد. از اينرو به منظور بررسي ابعاد حقوقي و اخلاقي هر يك از محورهاي تعيين شده براي همايش به شرح ذيل، از كليه صاحبنظران، پژوهشگران، دانشجويان، انديشمندان و فعالان عرصه حقوق زيست فناوري جهت همكاري، مشاركت و ارائه مقاله دعوت بعمل مي آيد . اهداف : · فراهم نمودن امكان هم انديشي ميان صاحبنظران حقوق، اخلاق و استاندارد در زيست فناوري و ايجاد و تحكيم تعامل ميان آنها · فرهنگ سازي و تعميق دانش حقوق زيست فناوري و اخلاق زيستي در كشور · طرح موضوعات نوين، جهت دهي به تحقيقات، شناسايي اولويت هاي تحقيقاتي و زيرساختارهاي مورد نياز در زمينه هاي حقوق زيست فناوري، اخلاق زيستي و استاندارد هاي زيست فناوري محورهاي همايش : •ايمني زيستي •مهندسي ژنتيك •استانداردهاي زيست فناوري موضوعات قابل بررسي : 1- ظرفيت هاي قانوني در عرصه هاي ايمني زيستي و مالكيت فكري در زيست فناوري 2- طرق تضمين "حق بر سلامت" در ايمني زيستي 3- اصل "محرمانگي" در نحوه رها سازي و موضوع "شرايط اضطراري" در ايمني زيستي 4- مكانيزم داوري در خصوص رسيدگي به شكايات ناظر بر تخلفات ايمني زيستي 5- سياست قضايي و كيفري براي تخلفات و جرايم مربوط به مهندسي ژنتيك 6- تضمينات حقوقي و اخلاقي پژوهشگران و كاربران در عرصه مهندسي ژنتيك 7- مسئوليت پذيري و جبران خسارت در مهندسي ژنتيك 8- پروتكل كارتاهنا، تجارت و حمل و نقل محصولات تراريخته 9- برچسب گذاري محصولات تراريخته و حقوق مصرف كننده 10- حقوق محيط زيست و حفاظت از تنوع زيستي 11- تجاري سازي دستاوردهاي زيست فناوري و حقوق رقابتي 12- حقوق مالكيت فكري و ثبت اختراعات در زيست فناوري 13- موازين بين المللي حقوق زيست فناوري، اخلاق زيستي و مطالعات تطبيقي 14- حقوق و اخلاق زيستي در سند ملي زيست فناوري، سياست هاي كلي نظام،‌ مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و برنامه هاي توسعه 15- چالشهاي حقوقي و اخلاقي تحقيقات پيرامون اعضاء و عناصر متشكله بدن انسان 16- استاندارد هاي مورد نياز براي محصولات، تجهيزات، تاسيسات، روش ها و فرايند هاي مهندسي ژنتيك 17- مهندسي ژنتيك و چالش هاي فقهي، حقوقي و اخلاقي آن

نظرات