سومین همایش چالشها و فرصتهای شرکتهای ایرانی در قراردادهای نفت و گاز

سومین همایش چالشها و فرصتهای شرکتهای ایرانی در قراردادهای نفت و گاز

موضوعات همايش
1- نقش محوري شركت هاي ايراني در پروژه هاي بالادستي نفت و گاز
2- مديريت اجراي پروژه هاي كلان صنعت نفت و گاز
3- تامين مالي پروژه ها و راهكارهاي جذب سرمايه گذاريهاي خارجي و داخلي
4- زمينه جلب مشاركت هاي بين المللي در پروژه هاي صنعت نفت و گاز
5- تحول در قراردادهاي توسعه ميادين نفت و گاز متناسب با ظرفيت هاي حقوقي شركت هاي ايراني
6- اجراي اصل 44 قانون اساسي در صنعت نفت
7- كارآفريني و ايجاد شركت هاي تخصصي مرتبط بمنظور مقابله با تحريم هاي احتمالي
8- تناسب ظرفيت هاي پيمانكاران ايراني در مقايسه با بودجه هاي قابل تخصيص به پروژه هاي صنعت نفت و گاز
9- راه كارهاي دسترسي به تكنولوژي هاي جديد و فناوري هاي نوين

نظرات