کنفرانس و نمایشگاه بهینه سازی انرژی

کنفرانس و نمایشگاه بهینه سازی انرژی

كنفرانس و نمايشگاه بهينه سازي انرژي

محورهاي اصلي و فرعي كنفرانس
1- برنامه‌ريزي بلندمدت عرضه و تقاضاي انرژي درافق 20 ساله
1-1 طرح جامع انرژي كشور
1-2 تركيب بهينه فناوري‌هاي سيستم انرژي (توليد، تبديل، انتقال، ذخيره سازي، توزيع و مصرف انرژي)
1-3 تركيب بهينه حامل‌هاي انرژي در سبد عرضه و تقاضا
1-4 تخمين هزينه نهايي حامل‌هاي انرژي
1-5 ظرفيت‌هاي صرفه‌جويي انرژي
1-6 روند تغييرات شاخص‌هاي انرژي‌بري
1-7 حجم سرمايه‌گذاري لازم
2- آموزش، اطلاع‌رساني و فرهنگ سازي در خصوص اصلاح الگوي مصرف انر‍ژي
3- ساختار نهادهاي تصميم‌گير در بخش انرژي
4- سياست‌هاي غيرقيمتي مديريت عرضه و تقاضاي انرژي
5- سياست‌هاي قيمتي مديريت عرضه و تقاضاي انرژي
5-1 يارانه‌هاي انرژي و بررسي اثرات هدفمند كردن يارانه‌ها
5-2 قيمت حامل‌هاي انرژي
5-3 توزيع درآمد و كشش تقاضا
6- راه‌كارهاي مديريت و بهينه‌سازي عرضه و تقاضاي انرژي
7- استانداردها و معيارهاي عرضه و تقاضاي انرژي
8- انرژي‌هاي تجديدپذير و سوختهاي جايگزين
9- قوانين و مقررات‌ مديريت عرضه و تقاضاي انرژي
10- تاثير اقليم و شرايط جغرافيايي بر مديريت عرضه و تقاضاي انرژي
11- مديريت بار، توليد همزمان كار و گرما، و توليد پراكنده انر‍‍ژي
12- مسائل زيست‌محيطي عرضه و تقاضاي انرژي و مسئله تغيير اقليم
13- شركت‌هاي خدمات انرژي (ESCO)
14- بهترين نمونه‌هاي (Best Practices) مديريت عرضه و تقاضاي انرژي در بخشهاي مختلف

بخش عرضه انرژي: نفت، گاز، زغال سنگ، هسته اي، تجديدپذيرها و سوختهاي سنتي.
بخش تبديل انرژي: پالايشگاه‌هاي نفت و گاز و نيروگاه ها.
بخش مصرف انرژي: ساختمان و مسكن، حمل و نقل، صنعت، كشاورزي و پتروشيمي.

نظرات