دومین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو

دومین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو

محورها
انتخاب تجهيزات دوار
طراحي و ساخت
نصب، تنظيم و جايگاه يابي
بازرسي و تست
بهره برداري، آغاز و عمليات
پايش وضعيت
نگهداري و تعميرات
ابزار دقيق
قابليت اطمينان
مصرف انرژي
استانداردها
تجهيزات دوار
توربين
ژنراتور
كمپرسور
پمپ
موتور
فن و دمنده

نظرات