اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران

اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران

انرژيهاي تجديدپذير:
•توليد انرژي الكتريكي بادي، پيش بيني سرعت باد و نقشه هاي باد
• انرژي خورشيدي : فتوولتائيك و حرارتي
• انرژي زمين گرمايي
• انرژي اقيانوسي :جزر و مد و امواج
• زيست توده و سوختهاي بيولوژيكي
• پيل سوختي
• روشهاي ذخيره سازي انرژي
• ساير منابع انرژي تجديدپذير

توليد پراكنده:
•مدلسازي و شبيه سازي توليد پراكنده
•اثرات متقابل سيستمهاي قدرت و منابع توليد پراكنده
•طراحي، بهره برداري و مديريت توليد پراكنده
•كنترل و حفاظت توليد پراكنده
•امنيت و پايداري سيستمهاي توليد پراكنده
•منابع توليد پراكنده در بازار برق
•كاربرد سيستمهاي هوشمند در سيستمهاي توليد پراكنده
•ساير موضوعات مرتبط با سيستمهاي توليد پراكنده

نظرات