اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا

اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا

اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا

ثبات توليد در كشاورزي مستلزم شناخت كافي از روابط متقابل گياه و محيط است. در شرايطي كه اكوسيستم‌هاي كشاورزي دستخوش تغييرات ناشي از گرمايش جهاني و پيامدهاي آن هستند، براي حصول به اين ثبات نيازمند پيش‌آگاهي از اين پيامدهاي آتي در عرصه‌هاي مختلف خواهيم بود. با اين رويكرد، برگزاري همايشي جهت ارائه آخرين يافته‌هاي نوين در زمينه روابط آب، خاك، گياه و هوا و مدلسازي‌هاي مرتبط ضروري مي‌نمايد. با توجه به عدم برگزاري همايشي تخصصي در اين زمينه در ايران تا كنون، مركز ‌بين‌المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي با مشاركت دانشگاه شهيد باهنر كرمان و حمايت سازمان‌ها و مؤسسات اجرايي و تحقيقاتي، اولين كنفرانس ملي مدلسازي گياه، آب، خاك و هوا را به منظور يافتن راهكارهاي اجرايي و عملياتي در جهت توسعه پايدار كشاورزي برگزار مي‌نمايند.


محورهاي كنفرانس

مدل‌هاي آب و هوا - محصول
Crop-Weather Modeling

مدلسازي تبخير در روابط آب و خاك
Evaporation Modeling in Soil and Water equations

پيامد‌هاي گرم شدن جهاني بر كشاورزي
Assessment of Global warming Impact on Agriculture


كمي‌سازي ريسك خشكسالي كشاورزي
Quantification of Agricultural Drought Risk

كاربرد مدل‌هاي زراعي در مديريت محصول و تحليل‌هاي اقتصادي
Applications of Crop Simulation Models for Crop Management and Economic Analysis

روش‌هاي داده‌كاوي در مدلسازي محصول
Data Mining Methods in Crop Modeling

كاربرد نرم‌افزارها و فن‌آوري‌هاي نوين در مدلسازي زراعي
Softwares and New Technologies Applications in Crop Modeling

مدل‌هاي شبيه‌سازي و سيستم‌هاي تصميم‌گيري
Simulation Models and Decision Support Systems

كاربست مدل‌هاي جوي اقيانوس در توليد ورودي‌هاي مدل‌هاي زراعي
Application of Ocean Atmosphere Models for Generating Crop Models Input

نظرات