نخستین همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران

نخستین همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران

اولين همايش ملي بررسي دستاوردهاي پژوهشگران علوم زمين

محورهاي همايش به شرح زير مي باشند:

چينه شناسي و فسيل شناسي
پترولوژي
زمين شناسي اقتصادي و منابع معدني
رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي
زمين شناسي زيست محيطي
زمين شناسي دريايي
زمين شناسي نفت
زمين شناسي مهندسي
زمين شناسي پزشكي
زمين شناسي ساختماني، زمين ساخت، لرزه زمين ساخت، ژئوديناميك
ژئوفيزيك
ژئوشيمي
ژئوتوريسم
آبشناسي و آلودگي آبها
زمين شناسي شهري
دور سنجي و سامانه اطلاعات جغرافيايي در علوم زمين
و ساير مباحث مرتبط با علم زمين شناسي.

لازم به ذكر است اولويت پذيرش مقالات به شرح زير مي باشد :
- بررسي و معرفي حوادث طبيعي و آثار ويرانگر آنها و همچنين جديدترين راه كارهاي مناسب جهت شناخت و پيشگيري و مقابله با اين مخاطرات.
- بررسي و معرفي جديدترين روش ها، ابزارها و كاربردهاي علوم زمين در تحقيقات بنيادي كشور.
- بررسي و معرفي كاربردهاي علوم زمين در طراحي ايمن سازه هاي مهم و حياتي كشور نظير سدها و نيروگاه ها.
- بررسي و معرفي رشته هاي نوين و نو پاي زمين شناسي نظير زمين شناسي پزشكي، زمين شناسي محيط زيست، زمين شناسي دريايي، زمين شناسي هسته اي و كاربرد آنها.
- بررسي و معرفي پتانسيل هاي توريستي ايران از جنبه زمين شناسي در غالب شاخه اي نوين از علم زمين شناسي به نام ژئوتوريسم.
- بررسي و معرفي ذخاير عظيم و خداداي ايران نظير نفت، گاز و ذخاير معدني و كاربرد هر يك در صنعت و تكنولوژي و همچنين استفاده مناسب و بهينه از آنها.
- بررسي كمبود آب در ايران و چگونگي مقابله با اين مشكل و استفاده بهينه از آب هاي زير زميني با توجه به قرار گرفتن ايران در كمربند خشك و نيمه خشك جهان و منابع محدود آب در كشور.
و كليه دستاوردهاي پژوهشگران ايران جهت پيشبرد اهداف علوم زمين در كشور.

نظرات