همایش ملی نقش شفافیت اطلاعات حسابداری در حل بحرانهای مالی کنونی

همایش ملی نقش شفافیت اطلاعات حسابداری در حل بحرانهای مالی کنونی

همايش ملي نقش شفافيت اطلاعات مالي در حل بحرانهاي مالي كنونيمحورهاي همايش:
- نقش تحولات حسابداري و حسابرسي در شفافيت اطلاعات
- نقش اطلاعات حسابداري ،افشا و اثرات آن در بازار سرمايه
- نقش اطلاعات حسابداري و حسابداران در ايجاد نظامي مطمئن در تشخيص ماليات بر درآمد
- نقش اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت
- نقش اطلاعات حسابداري در ارزيابي بازار سرمايه
- نقش مراكز آموزشي در پيشبرد حسابداري
- نقش جوامع حرفه اي در پيشبرد حسابداري
- نقش اطلاعات حسابداري در بهبود اقتصاد كشور
- تاثير شفاف سازي اطلاعات در شرايط اقتصادي كشور

نظرات