ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

محورهاي كنفرانس:

مديريت استراتژيك پروژه
استراتژي‏هاي‏سرمايه‏گذاري؛سازماندهي‏شركت‏هاي پروژه محور؛ مديريت سبد پروژه‏ها؛ مطالعات امكان‏سنجي پروژه تامين مالي پروژه؛ سيستم‏هاي اجراي پروژه؛ ارجاع كار و انتخاب عوامل پروژه؛ رويكردها در انواع قرارداد؛ عوامل محيطي موثر پروژه؛ مديريت آسيب‏هاي پروژه

سازماندهي پروژه
سازماندهي پروژه؛ رهبري پروژه؛ كار تيمي؛ مديريت سرمايه‏هاي انساني؛ جذب و پرورش مديران پروژه؛ مديريت تعاملات با ذي‏نفعان پروژه

روشها، فنون، متدولوژي
مديريت يكپارچگي؛ مديريت محدوده؛ مديريت زمان؛ مديريت هزينه؛ مديريت كيفيت ؛ مديريت منابع ؛ مديريت ريسك؛ مديريت تداركات؛ مديريت اختتام؛ مديريت و مهندسي ارزش؛ تكنيك ها و رويكردهاي جديد مديريت پروژه

مسائل مرتبط با مديريت پروژه
مديريت ارتباطات ؛ مديريت و مهندسي ارزش ؛ تكنيك ها و رويكردهاي جديد مديريت پروژه ؛ HSE ؛ بيمه ؛ فناوري اطلاعات

نظرات