همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404

همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404

همايش ملي سهم كشاورزي و منابع طبيعي در توسعه جمهوري اسلامي ايران در افق 1404

محورهاي اصلي و فرعي كشاورزي در ايران 1404
1- راهبردها، قوانين، سياست ها و برنامه هاي توسعه بخش كشاورزي و سند چشم انداز:
- راهبردها و سياست هاي توسعه كشاورزي ايران در 1404.
- نقش و سهم بخش كشاورزي در ايران1404.
- عملكرد و برنامه هاي توسعه و نقد و تطبيق آنها با اهداف برنامه هاي سند چشم انداز.
- سياست ها و راهبرد هاي توسعه كشاورزي جهان در سال 2025 و انطباق آن با سياست ها و راهبردهاي كشاورزي كشور.
- نقش و تأثير قانون گذاري در بخش كشاورزي مناسب با اهداف سند چشم انداز و خلاء هاي قانوني.
- هماهنگي راهبردها و سياست هاي برنامه پنجم توسعه با سند چشم انداز.

2- امنيت غذائي:
- راهبردها و سياست هاي تحقق امنيت غذائي در برنامه هاي توسعه سند چشم انداز (توليدات، سلامت، واردات، تراز غذائي و ارزي)
- امنيت غذائي و توسعه پايدار كشاورزي.
- ظرفيت هاي خود اتكائي محصولات كشاورزي.

3- اقتصاد بخش كشاورزي:
- مطالعه تطبيقي اقتصاد متكي بر كشاورزي.
- خصوصي سازي و اصل 44 قانون اساسي در بخش كشاورزي.
- سرمايه گذاري و جذب سرمايه داخلي و خارجي در بخش كشاورزي.
- هدفمند كردن يارانه ها و حمايت از توليد كنندگان بخش كشاورزي.
- بورس كالاي كشاورزي.
- رقابت پذيري محصولات كشاورزي در بازار هاي جهاني.
- ارزيابي برنامه هاي حمايتي بخش كشاورزي در گذشته و پيشنهاد حمايت هاي مناسب در بخش كشاورزي.
- تغييرات جمعيت، درآمد كشاورزان و شاغلين بخش كشاورزي و پيشنهاد ها براي آينده.

4- مديرت و بهره وري منابع در بخش كشاورزي:
- نقش و تأثير بخش كشاورزي و بهره وري در اقتصاد.
- مديريت و بهره وري از منابع توليد (آب و خاك) و ارزيابي و پايداري آنها.
- مديريت و بهره وري از منابع انساني در بخش كشاورزي.
- بهره وري سرمايه و ساير عوامل و نهادهاي توليد بخش كشاورزي.
- مديريت و بهره برداري از فناوري هاي نوين و دستاوردهاي علمي جديد در بخش كشاورزي.
- مديرت بهره وري انرژي، IT و ضايعات در بخش كشاورزي.
- تغيير اقليم تأثير آن بر بخش كشاورزي.
- مديريت منابع طبيعي كشور (جنگل، مرتع و منابع ژنتيكي) و ارائه پيشنهاد ها در راستاي توسعه و حفاظت آنها.

5- تحقيقات، دانش و فناوري هاي نوين در بخش كشاورزي:
- بخش كشاورزي و تكنولوژي هاي جديد (بيو و نانو تكنولوژي، فناوري اطلاعات و ارتباطات).
- كشاورزي، تحقيقات و فناوري هاي نوين در افق 1404.
- آموزش ترويج در بخش كشاورزي در افق 1404.

6- توسعه پايدار روستايي:
- راهبردها و سياست هاي توسعه روستايي در ايران 1404.
- ارزيابي برنامه هاي توسعه روستايي و تطبيق آنها با سند چشم انداز.
- توسعه پايدار روستايي و رابطه آن با محيط زيست، اقتصاد روستايي و خدمات.

7- تعاملات ملي، منطقه اي و بين المللي:
- ارزيابي رابطه مبادله بخش كشاورزي با ساير بخش ها در برنامه هاي توسعه و ارائه پيشنهادات براي 1404.
- ارزيابي راهبردها و سياست هاي بخش كشاورزي و تعاملات منطقه اي و بين المللي.
- تعاملات بخش كشاورزي با سازمان هاي منطقه اي و بين المللي.
- اقتصاد و تجارت و تعاملات منطقه اي در بخش كشاورزي.

8 – اصلاح الگوي توليد و مصرف در بخش كشاورزي:
- اصلاح الگوي توليد در بخش كشاورزي بر اساس ظرفيت هاي بهينه توليد با لحاظ تكنولوژي هاي كارآمد.
- ترويج و تشويق جامعه در اصلاح الگوي مصرف متناسب با ظرفيت هاي توليد كشور.
- ارزيابي سياست ها و راهبردهاي بخش كشاورزي در ارتباط اصلاح الگوي توليد و مصرف.
- اصلاح الگوي توليد و مصرف پايدار و تغييرات آب و هوا.

9- كشاورزي و توسعه كارآفريني:
- جايگاه كار آفريني در سياست ها و راهبردهاي بخش كشاورزي و سند چشم انداز.
- توسعه كار آفريني و نظام آموزش عالي در بخش كشاورزي.
- توسعه كار آفريني و نقش كشاورزي با تاكيد بر ايجاد فرصت هاي جديد كسب و كار.


10- نهادهاي مردمي، مشاركت و تشكل هاي توليدي بخش كشاورزي:
- تشكل هاي توليدي (عملكرد، چالش ها و فرصت ها) در افق 1404.
- ارزيابي راهبردها و سياست هاي برنامه هاي توسعه از حيث مشاركت هاي مردمي و تشكل هاي توليدي.
- تشكل هاي توليدي و توسعه پايدار بخش كشاورزي.

نظرات