چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

چهارمين همايش و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست

 

محورهاي علمي همايش:

آب و پساب:
تصفيه آب براي مصارف شهري و صنعتي (سيستم ها و فرآيندها)
راهبري تصفيه خانه هاي آب
آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني
استانداردهاي كيفي آلودگي آب (استانداردهاي حد مجاز آلاينده هاي خطرناك و فلزات سنگين)

تصفيه پساب شهري
تصفيه پساب صنعتي
راهبري تصفيه خانه هاي پساب
تصفيه (تثبيت) لجن هاي حاصل از تصفيه آب و پساب
دفع و استفاده مجدد از پساب
دفع و استفاده مجدد از لجن
استانداردهاي كيفي پساب هاي تصفيه شده

خاك و پسماند:
شناسايي و پايش آلاينده هاي خاك
حذف آلاينده هاي خاك با استفاده از فناوري هاي فيزيكي، شيميايي و ميكروبيولوژيكي
استانداردهاي حد مجاز آلاينده هاي خاك
دفن بهداشتي و مهندسي (لندفيل)
كمپوست
جمع آوري و حمل و نقل پسماندها
مديريت پسماندها
زباله سوزي
پسماندهاي ويژه
كاهش از مبداء پسماندها
بازيافت

هوا و صوت:
پايش و كنترل آلاينده هاي خروجي از دودكش
شناسايي و كنترل آلودگي هاي صوتي و الكترومغناطيسي
شناسايي و پايش آلاينده هاي هواي شهري و صنعتي و طرح هاي جامع كاهش آلودگي هوا
استانداردهاي كيفيت هواي شهري و محيط كار

فن آوريهاي نوين:
فناوري نوين نمونه برداري از منابع محيط زيست
كاربرد بيوتكنولوژي در حفظ محيط زيست
به كارگيري نانوتكنولوژي در فيلتراسيون پساب هاي شهري و صنعتي (نانو فيلترها)
فناوري هاي نوين كاهش و حذف گازها و ذرات خروجي از دودكش صنايع

محورهاي ويژه:
روشهاي نوين پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست
كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي زيست محيطي
كاربرد سنجش از دور در شناسايي و پايش آلاينده هاي زيرسطحي به ويژه با استفاده از امواج رادار
روشهاي پايش آلاينده هاي آلي پايدار (POPS) در خاك
بررسي مدلهاي رياضي پخش آلاينده ها
حذف آلودگي هاي نفتي خاك با استفاده از فناوري هاي نوين و ارزان
امحاء آلودگي آبهاي زيرزميني به روشهاي PAT
مطالعات موردي شناسايي و كنترل آلودگي ناشي از صنايع بزرگ نفت، گاز و پتروشيمي
استانداردهاي ملي و بين المللي حدود مجاز آلاينده هاي خطرناك در منابع هوا، آب و خاك
زباله سوزهاي بيمارستاني و صنعتي و راهكارهاي كاهش يا حذفDioxin& Furan
مكان يابي، طراحي و ساخت مدفن هاي پسماندهاي ويژه (Landfills)
شناسايي و كنترل آلودگي هاي ناشي از معادن كشور
سنجش آلاينده هاي هواي آزاد و آلاينده هاي خروجي از دودكش با استفاده از سيستم هاي اپتيك
فرهنگ سازي محيط زيست
IT و محيط زيست
مديريت محيط زيست
نقش مهندسي محيط زيست در ارزيابي اثرات زيست محيطي طرحها (EIA)
ايمني زيست
انرژي و محيط زيست
عوامل فيزيكي و زيان آور
اقتصاد و محيط زيست
آموزش و محيط زيست

 

 

[اطلاعات كامل كنفرانس]

نظرات