همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

محورهاي همايش دستاوردهاي نوين در توليد گياهان با منشاء روغني الف- به زراعي اكولوژي توليد و فيزيولوژي عملكرد دانه هاي روغني در بهره گيري از شرايط محيطي تغذيه بهينه گياهي در توليد دانه هاي روغني مباحث نوين در زراعت و توليد گياهان روغني مديريت آب و نهاده هاي كشاورزي در توليد گياهان روغني نقش گياهان روغني در طراحي الگوي كشت منطقه اي و كشوري جايگاه توليد و بهره وري از گياهان روغني در تناوب زراعي و اصلاح شرايط خاك مكانيزاسيون و ماشينهاي كشاورزي در توليد دانه هاي روغني كنترل علفهاي هرز در زراعت و توليد گياهان روغني بررسي‌هاي به‌زراعي به منظور تعيين شرايط زراعي مناسب براي بهره‌گيري از حداكثر پتانسيل توليدي گياهان دانه‌روغي ب-به نژادي نقش ژنتيك و اصلاح نباتات در توليد بذور گياهان روغني نقش اصلاح نباتات در افزايش كيفي و كمي گياهان روغني بيوتكنولوژي و افزايش توليد دانه هاي روغني شناسائي سيتوژنتيكي و بيوتكنولوژيكي ژرم‌پلاسم گياهان دانه‌روغني كشور ج-گياهپزشكي بيماريهاي مهم گياهان روغني و مبارزه با آن آفات مهم گياهان روغني و مبارزه با آن جايگاه دانش بومي در كنترل آفات ، بيماريها و علفهاي هرز گياهان روغني مديريت تلفيقي و جايگاه آن در زراعت گياهان روغني د-مديريت و تعاون نظام ترويج تعاون و مديريت پايدار در توليد گياهان روغني تسهيلگري، توانمندسازي و ظرفيت‌سازي تعاونيها در توليد گياهان روغني نقش و كاركرد بخش غيردولتي در توسعه، توليد و فراوري گياهان روغني تئوري‌ها، ديدگاه‌ها و تجربيات جهاني وملي در برنامه ريزي و ارزشيابي پروژه‌هاي مديريتي و تعاوني در توسعه، توليد و فراوري گياهان روغني

نظرات