اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش

اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش

اولين كنفرانس ملي مديران آموزش و پژوهشاهداف
- آشنايي با جديدترين يافته ها و نظريات علمي و مفاهيم نوين تخصصي در حوزه آموزش و پژوهش
- شناسايي سازمانهاي دانش محور و موسسات موفق در ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي
- تبادل تجارب و آزموده ها و ارائه راهكارهاي راهبردي در بهره وري از پژوهشهاي كاربردي
- معرفي دست آوردها و توانمنديهاي ارائه دهندگان تجهيزات و خدمات آموزشي و پژوهشي كشور
- افزايش كارآيي و اثربخشي مراكز آموزش و پژوهش در جهت تحقق اهداف سازماني
- ايجاد ارتباط و انگيزه سازي مديران منابع انساني و مسئولان آموزش و پژوهش در سازمانهاي دولتي و بنگاههاي اقتصادي

محورها
- آموزش اثربخش و اثربخشي آموزشي در صنايع و سازمانهاي كارآفرين
- نقش فناوري اطلاعات در آموزش و پژوهش
- نوآوري و خلاقيت و آشنايي با تكنيكهاي نوين آموزش
- اهميت سرمايه گذاري در آموزش و پژوهش در فرآيند رشد و توسعه اقتصاد
- آشنايي با مدلهاي تعالي و استانداردهاي آموزشي در سازمانهاي يادگيرنده
- نقش آموزش و پژوهش در كاهش ضايعات سازماني و افزايش بهره وري
- متدولوژي‌پايش‌عملكردمجريان‎و پيمانكاران‌ آموزش ‌پژوهش ‌در سازمانها و بنگاههاي‌ اقتصادي
- اخلاق حرفه اي و كاربرد «دانش روانشناسي يادگيري» در مراكز آموزشي
- جايگاه‌فرايندآموزش‌‌وپژوهش درپرورش وارتقاء شايستگي هاي منابع انساني در سازمانها
- اثربخشي سيستمهاي آموزش و پژوهش در مديريت بحران

نظرات