اولین همایش بین المللی زمین شناسی پزشکی

اولین همایش بین المللی زمین شناسی پزشکی

بدينوسيله به اطلاع عموم علاقمندان مى رساند كه "اولين همايش بين المللى زمين شناسى پزشكى" در مورخ "24 لغايت 26 خرداد ماه 1389 "در تهران و در محل سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى ايران برگزار خواهد گرديد. سازمان هاى حمايت كننده عبارتند از :
كميسيون ملى يونسكو، دانشگاه شيراز، دانشگاه تهران،‌ مركز تحقيقات گوارش و كبد، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكى (معاونت سلامت)، پژوهشكده علوم و فنون هسته اى، مركز تحقيقات سرطان، مركز تحقيقات محيط زيست، سازمان دامپزشكى كشور (مركز بررسى، مبارزه و مراقبت بيمارى هاى دامى)، شركت مهندسى آب و فاضلاب كشور، مؤسسه تحقيقات آب و خاك (وزارت جهاد كشاورزى) و انجمن بين المللى زمين شناسى پزشكى (IMGA).
 
اهداف همايش :
- كاهش خطرات ناشى از عوامل ژئوژنيك (زمين زاد) بر سلامت انسان
- افزايش آگاهى جامعه نسبت به تأثير پارامترهاى زمين شناسى بر سلامت
- افزايش توجه سياستگزاران سلامت جهت توجه به علوم زمين به عنوان عاملى مهم در تأمين سلامت مردم
- ارتقاى سلامت عمومى جامعه به عنوان عاملى مهم در دستيابى به توسعه پايدار
- ايجاد بستر مناسب جهت همكارى ميان دانشمندان رشته هاى مختلف علوم زمين و پزشكى

شركت در همايش براى كليه علاقمندان رشته هاى مختلف زمين شناسى،‌ ژئوشيمى،‌ هيدروژئوشيمى، بيوژئوشيمى، رشته هاى پزشكى، دامپزشكى،‌ زيست شناسى (جانورى، گياهى و ميكروبيولوژى)، شيمى، ‌محيط زيست و بهداشت شغلى كه به نحوى در زمينه هاى مرتبط با زمين شناسى پزشكى و سلامت انسان فعاليت مى كنند آزاد مى باشد.

موضوعات علمى همايش:
- تأثير كمبود ريز مغذى ها  (سلنيم، روى و ...) در بروز بيمارى
- شناسايى منشاء و مكانيسم هاى مؤثر در حمل فلزات سمى در محيط و تأثير آن در بروز بيمارى ها
-  ژئوشيمى زيست محيطى: شناسايى نحوه پراكنش عناصر ريز مغذى و سمى با استفاده از نقشه بردارى ژئوشيميايى و بيوژئوشيميايي
-  تأثير عناصر پرتوزاى طبيعى در بروز بيمارى ها
- مطالعات هيدروژئوشيميايى: بررسى مكانيسم انتقال فلزات سنگين و عناصر سمى در منابع آب و تأثير آن در بروز بيماري
-  ژئوبوتانى: نقش گياهان در ورود عناصر سمى و فلزات سنگين از محيط به زنجيره هاى غذايى و بدن انسان و حيوانات
- بررسى نقش عوامل زمين شناسى (فيزيكى و شيميايى) در بروز بيمارى ها در انسان و ساير موجودات زنده
-  بهداشت شغلى: بررسى تأثير فعاليت هاى معدنى (استخراج و كانه آرايى) بر سلامت انسان و موجودات زنده
- اكولوژى و زمين شناسى پزشكى
- نقش GIS در مطالعه بيمارى ها (تهيه اطلس نقشه هاى زمين شناسى پزشكى)
-  بررسى تاثيرات ناشى از تنفس ذرات غبار طبيعى (آئروسل ها) بر سلامت انسان
- پزشكى جغرافيايى: شناسايى تاثير عوامل جغرافيايى بر همه گيرى بيمارى ها
- بررسى روش هاى آزمايشگاهى مناسب جهت اندازه گيرى عناصر كمياب و فلزات سنگين در نمونه هاى زمين شناسى و بيولوژيكى
- معرفى روش هاى آزمايشگاهى مورد استفاده در اندازه گيرى آلاينده هاى آلى در نمونه هاى آب، خاك و گياه
- بررسى نقش ريسك فاكتورهاى زمين شناسى و زيست محيطى در بروز سرطان

نظرات