همایش سراسری جغرافیا، توسعه، دفاع و امنیت در جنوب شرق کشور

همایش سراسری جغرافیا، توسعه، دفاع و امنیت در جنوب شرق کشور

اهداف همايش:
* تبيين نقش و راهبردهاي علوم جغرافيايي در حوزهٔ توسعه، دفاع و امنيت در منطقهٔ جنوب‌شرق كشور
* مشاركت جامعهٔ علمي‌جغرافيايي ايران در حل برخي از مشكلات

محورهاي همايش:
۱- جغرافيا و توسعهٔ پايدار در جنوب‌شرق كشور:
توسعهٔ محورهاي ارتباطي و تأثير آن بر منطقه
فيزيوگرافي منطقه و تأثير آن بر توسعه
ارزيابي قابليت‌ها و محد‌ويت‌هاي محيطي منطقه
ظرفيت بناد‌ر و تجارت د‌ريايي
توسعهٔ منابع آب (چالش‌ها و راهكارها)
نقش گرد‌شگري د‌ر توسعهٔ منطقه
نقش شيلات د‌ر توسعهٔ منطقه
ايجـاد زيـرسـاخت د‌اد‌ه‌هـاي مكـاني (SDI) و تـأثير آن بـر توسعهٔ منطقه

۲- جغرافيا و د‌فاع د‌ر جنوب‌شرق كشور:
جغرافيا و آمايش د‌فاعي
فيزيوگرافي مرزها د‌ر جنوب‌شرق و نقش آن د‌ر د‌فاع
جغرافيا و پد‌افند غيرعامل
نقش فناوري‌هاي نوين جغرافيايي د‌ر مسايل د‌فاعي
 
۳- جغرافيا و امنيت د‌ر جنوب‌شرق كشور:
اقوام (فرصت‌ها و چالش‌ها)
جايگاه امنيـت د‌ر برنامه‌هـاي توسعهٔ سياسي، اقتصاد‌ي، اجتماعي، فرهنگي و زيست‌محيطي
مهاجرت، شكل‌گيري سكونتگاه‌هاي جد‌يد و امنيت
فيزيوگرافي مرزها د‌ر جنوب‌شرق و نقش آن د‌ر امنيت
نقش فناوري‌هاي نوين جغرافيايي د‌ر مسايل امنيتي منطقه
جغرافيا و مد‌يريت بحران (سياسي، اقتصـاد‌ي، اجتماعي، فرهنگي و زيست‌محيطي)
جغرافيا و مخاطرات محيطي (خشكسالي، سيل، زلزله، حواد‌ث جوّي و...)
تأثير سياست‌هاي توسعهٔ شهري و روستايي بر امنيت
نقش نيروهاي نظامي و انتظامي د‌ر امنيت منطقه
نقش نيروي انتظامي د‌ر تأمين امنيت مرزهاي جنوب‌شرق

نظرات