ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

 

محورها ي همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري:1- مديريت و بهره وري در آبخيزداري
2- تعادل اكولوژيك، آمايش سرزمين و تنوع زيستي
3- مديريت توليد، استحصال، توزيع، مصرف و بازچرخاني آب
4- تعادل اكوسيستمي و توسعه اقتصادي و اجتماعي

 

نظرات