اولین همایش ملی آب، مدیریت و نوآوری

اولین همایش ملی آب، مدیریت و نوآوری

 

محورهاي همايش:منابع آب و زير ساختهاي توسعه پايدار
منابع آب و توسعه صنعتي و معدني
منابع آب و كشاورزي
منابع آب و تغييرات اقليمي
منابع آب، نوآوري و دانش بوم

 

نظرات