اولین همایش معماری وشهر سازی معاصر (مبانی ومصادیق معماری وشهرسازی)

اولین همایش معماری وشهر سازی معاصر (مبانی ومصادیق معماری وشهرسازی)

اولين همايش معماري و شهرسازي معاصر (مباني و مصاديق معماري و شهرسازي)

محورهاي همايش

 • مباني نظري معماري و شهرسازي معاصر

 • معماري و شهرسازي ايران در دوره قاجار

  معماري و شهرسازي ايران در دوره پهلوي اول و دوم

  معماري و شهرسازي ايران در دوره پس از انقلاب

  معماري و شهرسازي قرن نوزدهم

  معماري و شهرسازي مدرن

  معماري و شهرسازي پست مدرن

  معماري و شهرسازي ديكانستراكشن

  معماري و شهرسازي جنبشهاي نوظهور

 • مصاديق معماري و شهرسازي معاصر ايران و جهان

 • معماران و شهرسازان معاصر

نظرات