نخبگان فرهنگی،خودباوری در فرهنگ اسلام و ایران

نخبگان فرهنگی،خودباوری در فرهنگ اسلام و ایران

همايش منطقه اي نخبگان فرهنگي، خودباوري در فرهنگ اسلام و ايران

محورهاي همايش

 • جايگاه نخبگان فرهنگي در اسلام

 • خودباوري از ديدگاه امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري

 • نقش نخبگان در توسعه اهداف جمهوري اسلامي ايران

 • نخبگان و توسعه فرهنگي

 • نقش خودباوري در شكل گيري شخصيت جوانان

 • جايگاه دانشگاه در رشد خودباوري جامعه

 • خودباوري در فرهنگ اسلام

 • تحليل فلسفي - علمي خودباوري

 • تحليل اجتماعي و روان شناختي خودباوري

 • اهميت و نقش خودباوري در توسعه علم

 • آسب هاي اجتماعي تضعيف خودباوري در جامعه

 • نقش نخبگان فرهنگي در ايجاد و تعميق خودباوري

 • اهميت نخبگان فرهنگي در ايران

 • خانواده، جامعه و خودباوري

 

نظرات