اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا - مخازن ذخیره آب شرب

اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا - مخازن ذخیره آب شرب

اولين همايش علمي تخصصي بتن هاي ناتراوا - مخازن ذخيره آب شرب محورهاي همايش:
- طرح اختلاط بهينه براي كاهش ميزان تراوش با حفظ مقاومت بتن
- تاثير دانه هاي سنگي گرد گوشه يا شكسته بر ميزان تراوش
- تاثير نسبت آب به سيمان بر ميزان تراوش
- بررسي جنس (مقاومت ، تركيبات) سنگدانه ها در مقابله با اجزاء آب شرب (كلر)
- استفاده از بتنهاي پليمري و .... (ساير چسباننده ها) بجاي بتنهاي سيماني
- استفاده از FRP   در مقاوم سازي مخازن بتني  fiber reinforcement polymer
- تاثير استفاده از فيلرهاي طبيعي يا صنعتي در بتن بر ميزان تراوش و مقاومت
- تاثير استفاده از ذرات نانو دربتن بر ميزان تراوش و مقاومت
- بررسي انواع ذرات نانو ازنظر فيزيكي،شيميائي،نحوه توليد، مواد اوليه،نگهداري ومصرف
- بررسي تاثير عوامل محيطي (سولفاتها، كلرور ها، نور خورشيد و...) بر بتن هاي ناتراوا
- بررسي تاثير عوامل كاهش دهنده تراوش بر كارآئي و پايائي بتن
- بررسي تاثير متقابل اجزاء بتن و ساير افزودني هاي طبيعي و صنعتي بر كيفيت آب شرب (كلر)
- مخازن ذخيره آب شرب با سازه غير بتني ، استفاده از مصالح نوين در ساخت مخازن آب
- بررسي بكار گيري مصالح و روشهاي نوين در ساخت انواع مخازن ذخيره آب شرب از نظر اقتصادي (ساخت، بهره برداري)
- تاثير عوامل خورنده (داخلي و خارجي مخازن) بر واتر استاپ ها در درزهاي اجرائي ، انبساط و .. مخازن ذخيره آب شرب
- آزمايش هاي غير مخرب و استاندارد قابل استفاده جهت كنترل كيفيت بتن هاي مخازن (آزمايش ميزان تراوش، آزمايش كنترل دانه بندي پس از ساخت بتن)
- سيستم هاي كنترل از دور مخازن ذخيره آب شرب (سطح آب ، ميزان آب ورودي و خروجي در واحد زمان ، ميزان كلر و ساير املاح آب مخزن ، قطع و وصل شيرهاي مخازن و ...) 
- سيستم هاي حفاظت از مخازن و كنترل امنيت از راه دور

نظرات