پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

معرفي همايش

همايش ملي مديريت پسماند به عنوان يكي از مهمترين گردهمايي هاي علمي و اجرايي كشور در عرصه مديريت بهينه پسماند كشور با هدف گسترش پژوهشهاي بنيادي، كاربردي و توسعه اي، پيشبرد مرزهاي دانش و روزآمد سازي آگاهي جامعه علمي و اجرايي از آخرين دستاوردهاي علمي و فني جهان در موضوع مديريت مواد زائد جامد، به صورت دوسالانه برگزار مي گردد. پس از چهار دوره برگزاري موفق اين همايش، اينك سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور با همكاري سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري مشهد افتخار ميزباني پنجمين دوره اين همايش را در تاريخ دوم و سوم ارديبهشت ماه 1389 در شهر مقدس مشهد بر عهده دارد. بر اين اساس، از تمامي پژوهشگران، متخصصان، صاحبنظران و انديشمندان مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي دعوت مي شود با شركت در اين همايش  , زمينه دستيابي به اهداف ياد شده را فراهم سازند.

محورهاي تخصصي همايش
مديريت جامع پسماندهاي شهري و روستايي
تفكيك از مبداء پسماندهاي شهري و روستايي
مديريت جمع آوري و حمل و نقل پسماندهاي شهري و روستايي
فناوريهاي نوين در فرآيند مديريت پسماند
اقتصاد و مديريت پسماندها
پردازش مكانيكي و بيولوژيكي پسماندهاي عادي روستايي و شهري
بازيافت و نقش آن در مديريت پسماندها
قوانين و مقررات مديريت پسماندها در ايران و ساير كشورها
كاهش توليد پسماند ونقش آن در بهبود مديريت پسماندهاي شهري و روستايي
مشاركت بخش خصوصي در فرآيند مديريت پسماند
توليد مواد و انرژي از پسماند (كمپوست، زباله سوز و ...)
مكانيابي ، ساماندهي، طراحي و راهبري مكانهاي دفن

نظرات