همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی

همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی

همايش چالشهاي مديريت و رهبري در سازمانهاي ايراني

محورهاي همايش:
رهبري و رفتار انساني، مديريت منابع انساني، مديريت كيفيت،بهره وري و تعالي سازماني، مديريت امور فرهنگي، حكمراني و مديريت دولتي، افقهاي نوين در مديريت، مديريت دانش و اطلاعات، مديريت عمومي و ديگر موضوعات مرتبط با همايش

نظرات