دومین کنگره ملی شنوایی شناسی و آلودگی صوتی ایران

دومین کنگره ملی شنوایی شناسی و آلودگی صوتی ایران

 

محورهاي كنگره۱- تاثيرات سوء صدا بر شنوايي انسان
۲- تاثيرات غير شنيداري صدا بر انسان
۳- حفاظت شنوايي
۴- تاثيرات روان شناختي صدا
۵- صدا و كيفيت زندگي
۶- صدا و صنايع نظامي
۷- صدا و جنگ و تحميلي
۸- صدا و ارتعاش
۹- صدا و قوانين مربوط به آن
۱۰- موسيقي و آلودگي صوتي
۱۱- ارزيابي و كنترل صدا
۱۲- آلودگي صوتي و محيط زيست جانوري و گياهي
۱۳- كنترل صدا و روش هاي آن
۱۴- كنترل صدا و تكنولوژي هاي نوين
۱۵- صدا و كنترل آن در ماشين آلات صنعتي
۱۶- صدا در معادن و صنايع معدني
۱۷- كنترل صدا در صنعت خودرو
۱۸- كنترل صدا در صنعت ساختمان و صنايع وابسته
۱۹- ابزارهاي فردي كنترل و پيشگيري صدا
۲۰- صدا و طراحي بزرگراه ها
۲۱- صداو حمل و نقل شهري و برون شهري
۲۲- صدا و حمل ونقل هوايي ، ريلي و دريايي
۲۳- آلودگي صوتي و صنايع كوچك
۲۴- آلودگي صوتي و ارتقاء سلامت
۲۵- نقش رسانه و آلودگي صوتي
۲۶- صدا و جاذبه هاي آن
۲۷- غربالگري شنوايي در جوامع ( نوزادان مدارس ، كارنجات،  ……….. )
۲۸- آلودگي
۲۹- تشخيص و توانبخشي

 

نظرات