اولین همایش ملی فیتوشیمی

اولین همایش ملی فیتوشیمی

محورهاي همايش:

- جداسازي و شناسايي تركيبات عصاره‌‌هاي گياهي
- جداسازي و شناسايي اجزاء اسانس‌هاي گياهي
- انواع روش‌هاي نوين جداسازي در شيمي گياهي
- اثرات بيولوژيكي تركيبات گياهي شامل: اثرات ضد ميكروبي، ضد ويروس، آنتي اكسيداني و...
- كاربرد تركيبات گياهي در صنايع دارويي، غذايي، آرايشي، بهداشتي و ...
- كليه زمينه‌هاي تحقيقاتي مرتبط با شيمي گياهي

نظرات